CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning( EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsetting av en metodologi for å bestemme de korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å reflektere endringen i den forskriftsmessige testprosedyren

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1153 of 2 June 2017 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) En ny lovpligtig prøvningsprocedure til måling af CO 2 -emissioner og brændstofforbrug for lette erhvervskøretøjer, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151, afløser fra den 1. september 2017 den nuværende procedure, New European Test Cycle (NEDC), som anvendes i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008. WLTP forventes at give værdier for CO 2 -emissioner og brændstofforbrug, som er mere repræsentative for de faktiske kørselsforhold.

(2) For at tage højde for niveauforskellen mellem de CO 2 -emissioner, der måles i henhold til den bestående NEDC- procedure og den nye WLTP-procedure, bør der fastsættes en metode til korrelation af værdierne, så det bliver muligt at fastslå, hvorvidt fabrikanterne overholder deres specifikke CO 2 -emissionsmål i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009.

(3) WLTP indfases med nye køretøjstyper først fra den 1. september 2017 og derefter alle køretøjer fra den 1. september 2018. Fra den 1. september 2019, når også restkøretøjer er udfaset, vil alle nye køretøjer, der markedsføres i Unionen, blive prøvet i henhold til WLTP. Det er hensigtsmæssigt at fortsætte med at kontrollere overholdelsen af de specifikke emissionsmål ved hjælp af de NEDC-baserede CO 2 -emissionsværdier i denne periode.

(4) Det er dog ønskeligt at begrænse prøvningsbyrden for både fabrikanterne og typegodkendelsesmyndighederne, og derfor bør der gives mulighed for at bestemme NEDC-baserede CO 2 -referenceemissionsværdier ved hjælp af simulationer. Der er udviklet et specifikt køretøjssimulationsværktøj (korrelationsværktøjet) til dette formål. Inputdataene til korrelationsværktøjet burde ikke kræve yderligere prøvninger, men afledes fra WLTP-typegodkendelsesprøvningerne.

(5) Efter overgangen til WLTP skal stringensen af CO 2 -reduktionskravene i overensstemmelse med artikel 13, stk. 7, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 443/2009 for køretøjer af forskellig nytte fortsat være sammenlignelig med den, der er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009 med henvisning til de CO 2 -emissionsniveauer, der er bestemt i overensstemmelse med NEDC-proceduren. Korrelationsproceduren bør derfor tage hensyn til de NEDC-prøvningsforhold, som udtrykkeligt kræves for at tildele en typegodkendelse.

(6) Der kan være avancerede køretøjsteknologier eller specifikke teknologikonfigurationer, hvor korrelationsværktøjet ikke kan levere tilstrækkeligt nøjagtige NEDC-CO 2 -værdier. I disse tilfælde bør fabrikanten have mulighed for at udføre en fysisk prøvning af køretøjet i stedet. For at sikre lige vilkår for alle bør de samme NEDC-prøvningsbetingelser, der er fastsat for korrelationsværktøjet, anvendes ved disse prøvninger.

(7) Forordning (EF) nr. 443/2009 fastsætter en række fremgangsmåder, som kan anvendes til at gøre det lettere at nå de specifikke emissionsmål. For at sikre en tilsvarende stringens er det nødvendigt at foretage visse tilpasninger af beregningen af superkreditter, der er fastsat i artikel 5a i forordning (EF) nr. 443/2009, og de besparelser for miljøinnovationer, der er omhandlet i samme forordnings artikel 12. Rammebetingelserne for disse fremgangsmåder anses dog for ikke at være direkte afhængige af den gældende prøvningsprocedure og bør som følge heraf bibeholdes uden tilpasninger, herunder de fastsatte øvre grænser for både superkreditter og besparelser fra miljøinnovationer.

(8) Det er vigtigt at sikre, at proceduretolerancer og resultater fra korrelationsværktøjet anvendes som tilsigtet og ikke som et middel til at nedbringe CO 2 -emissionsværdierne, der anvendes til kontrol af overholdelsen af målene. Der bør derfor udføres et begrænset antal vilkårlige fysiske prøvninger med sigte på at verificere, at inputdataene og NEDC-referenceværdierne baseret på korrelationsværktøjet er bestemt korrekt. Hvis det på grundlag af en vilkårlig test viser sig, at en fabrikant har oplyst en NEDC-CO 2 -værdi til typegodkendelsesformål, som er lavere end den tolerance, der er tilladt i måleresultatet, eller hvis der er anvendt fejlagtige inputdata, bør det være muligt for Kommissionen at bestemme og anvende en korrektionsfaktor, som øger fabrikantens gennemsnitlige specifikke emissioner. Det bør også have afskrækkende virkning for eventuelt misbrug eller overudnyttelse af måletolerancer.

(9) Overvågningen af CO 2 -emissionsværdier er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010, og det er også nødvendigt at tilpasse disse bestemmelser til den nye prøvningsprocedure. Med WLTP beregnes en specifik CO 2 -emissionsværdi, som registreres i hvert individuelt køretøjs typeattest. Af hensyn til en effektiv overvågning og verifikation af disse værdier er det nødvendigt at anvende køretøjsidentifikationsnumre som overvågningsgrundlag.

(10) På baggrund af de påkrævede omfattende tilpasninger af systemerne til køretøjsregistrering og CO 2 -overvågning er det hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne mulighed for en gradvis indførelse af de nye overvågningsparametre i 2017 og først kræve et fuldstændigt nyt datasæt fra 2018. Data for 2017, som skal indberettes, bør mindst omfatte data, der kræves af hensyn til kontrol af overholdelsen af målet og til at undgå misbrug af korrelationsproceduren.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2017
Anvendelsesdato i EU
27.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet