Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre

Tittel

Delegert kommisjonsfordning (EU) nr. 1003/2013 av 12. juli 2013 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR), hva gjelder transaksjonsregistres plikt til å yte tilsynsavgift overfor ESMA

Commission Delegated Regulation (EU) 1003/2013 of 12 July 2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2016)

EMIR oppstiller krav til transaksjonsregistre, og innfører herunder konsesjonsplikt for å drive virksomhet som transaksjonsregister. ESMA er etter EMIR tilsynsmyndighet for denne virksomheten. ESMAs tilsyn med transaksjonsregistre skal finansieres ved innkreving av tilsynsavgift. Delegert kommisjonsforordning nr. 1003/2013 gir regler om beregning av tilsynsavgift som transaksjonsregistre plikter å yte overfor ESMA. Formålet med reglene er å sikre at ESMAs kostnader ved dette tilsynsarbeidet blir dekket.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant.

Rettsakten kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedrettsakten, EMIR, er tatt inn i avtalen.

Status
Delegert kommisjonsforordning 1003/2013 ble vedtatt i EU 12. juli 2013, og publisert i europeiske rettstidende (OJ) 19. oktober 2013. Den trådte i kraft 8. november 2013. Rettsakten kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedforordningen, EMIR, er tatt inn.

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene, altså øvrige endringer i norsk rett enn selve inkorporasjonsbestemmelsene.

Tilhørende rettsakter til EMIR vil bli fulgt opp etter Stortinget har behandlet Prop.100 S (2015-2016)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2013
Anvendelsesdato i EU
08.11.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet