Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre

Tittel

Delegert kommisjonsfordning (EU) nr. 1003/2013 av 12. juli 2013 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR), hva gjelder transaksjonsregistres plikt til å yte tilsynsavgift overfor ESMA

Commission Delegated Regulation (EU) 1003/2013 of 12 July 2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2018)

Sammendrag av innhold
Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.

EMIR oppstiller krav til transaksjonsregistre, og innfører herunder konsesjonsplikt for å drive virksomhet som transaksjonsregister. ESMA er etter EMIR tilsynsmyndighet for denne virksomheten. ESMAs tilsyn med transaksjonsregistre skal finansieres ved innkreving av tilsynsavgift. Delegert kommisjonsforordning nr. 1003/2013 gir regler om beregning av tilsynsavgift som transaksjonsregistre plikter å yte overfor ESMA. Formålet med reglene er å sikre at ESMAs kostnader ved dette tilsynsarbeidet blir dekket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever forskriftsendring for å gjennomføres i nasjonal rett. EMIR hovedrettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett i 2016. Gjennomføringsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 13 ble satt i kraft i juli 2017. Det er hjemmel i vphl. § 13-1 til å fastsette de tilhørende nivå 2 rettsaktene til hovedrettsakten EMIR i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Standarden følges allerede i praksis av foretakene og forskriftsendring vil derfor ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Finanstilsynet, Finansdepartementet og har vært behandlet i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

EMIR hovedrettsakten virker ikke skikkelig uten de delegerte kommisjonsforordninger som gir det nærmere innholdet og detaljene i kravene som settes i EMIR. Det er derfor en stor fordel at rettsakten nå forventes innlemmet i EØS-avtalen ved utløpet av mai 2018 og deretter forventes gjennomført i nasjonal rett i forskrift til verdipapirhandelloven § 13-1.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2013
Anvendelsesdato i EU
08.11.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet