Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om Det europeiske institutt for innovasjon og taknologi (omarbeiding)

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 5.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT-forordningen), der blev vedtaget i 2008, fastlægges instituttets mission og opgaver samt rammerne for dets funktionsmåde. Forordningen blev ændret i 2013, bl.a. for at tilpasse den til Horisont 2020.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) har overordnet til mission at fremme bæredygtig økonomisk vækst og konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. EIT styrker bl.a. Unionens innovationskapacitet og imødegår samfundsudfordringer gennem integrering af videntrekanten, dvs. videregående uddannelse, forskning og innovation. EIT arbejder på grundlag af videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er): europæiske partnerskaber i stor skala, der imødegår specifikke samfundsudfordringer ved at samle uddannelse, forskning og erhvervsorganisationer. EIT yder tilskud til VIF'er, overvåger deres aktiviteter, støtter VIF'ernes samarbejde med hinanden og formidler resultater og god praksis.

Den eksterne evaluering af EIT, der blev foretaget i 2017, bekræfter, at der ligger et velbegrundet rationale bag dets oprettelse, og at dets model for innovationsbaseret integrering af videntrekanten fortsat er relevant.

I perioden 2021-2027 finansieres EIT gennem EU-programmet Horisont Europa. EIT er derfor en integreret del af Kommissionens forslag om oprettelse af Horisont Europa og er en af de tre komponenter i dets søjle "Et innovativt Europa". I forslaget om Horisont Europa fastsættes budgettet for EIT for den næste FFR og dets rationale, merværdi og indsatsområder samt hovedlinjerne for aktiviteterne. Selve forslaget om Horisont Europa udgør dog ikke retsgrundlaget for videreførelse af EIT's drift fra og med 2021. Retsgrundlaget for EIT er fortsat EIT-forordningen.

I henhold til artikel 17 i EIT-forordningen skal Kommissionen desuden hvert syvende år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til en strategisk innovationsdagsorden (SID), der fastlægger EIT's strategiske prioriteringer på lang sigt og dets finansieringsbehov, og som skal være i overensstemmelse med det gældende EU-rammeprogram til støtte for forskning og innovation.

EIT-forordningen er i princippet ikke tidsbunden, i modsætning til SID. Eftersom en række bestemmelser i EIT-forordningen henviser direkte til det nuværende Horisont 2020-program for perioden 2014-2020, bør disse bestemmelser imidlertid ændres for at gøre dem forenelige med de næste EU-rammeprogrammer til støtte for forskning og innovation.

Det foreslås derfor at gøre den nye EIT-forordning tidsneutral, således at det i slutningen af hver FFR i princippet ikke vil være nødvendigt med ændringer - eller kun vil være nødvendigt med minimale ændringer - af forordningen. Videreførelsen af EIT's drift under hver ny FFR vil være betinget af passende finansiering i form af et bidrag fra Unionen. Bidraget fra Unionen kan ydes i form af et finansielt bidrag fra EU-rammeprogrammet til støtte for forskning og innovation samt andre EU-programmer.

EIT's SID skal sikre overensstemmelse med målene for det relevante EU-rammeprogram til støtte for forskning og innovation, den strategiske flerårige plan, overvågningskravene og andre krav i det pågældende program samt fremme synergi med andre relevante programmer under hver ny FFR.

Eftersom EIT-forordningen allerede blev ændret væsentligt i 2013, og det nuværende forslag indeholder yderligere indholdsmæssige ændringer af EIT-forordningen, foreslås det at ændre EIT-forordningen ved hjælp af omarbejdning som lovgivningsteknik for at sikre større juridisk klarhed og bedre læsbarhed. Det, at den omarbejdede forordning vil være tidsneutral, vil desuden gøre det muligt at fokusere på hovedprincipperne for EIT's/VIF'ernes funktionsmåde. Dette, kombineret med den større rolle, SID vil spille i forbindelse med tilpasningen af EIT til finansieringsprogrammet under hver FFR, vil forbedre den overordnede sammenhæng i EIT's lovgivningsmæssige ramme, lette anvendelsen af bestemmelserne og gøre lovgivningsprocessen lettere i en syvårig periode.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2019
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet