Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017 om en mal for beskrivelsen av nasjonale systemer og prosedyrer for godkjenning av organisasjoner som EURES-medlemmer og -partnere

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1255 of 11 July 2017 on a template for the description of national systems and procedures to admit organisations to become EURES Members and Partners

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2017)

Sammendrag av innhold
EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og EUs medlemsstater og EØS-statene og Sveits. Målet med EURES-nettverket er å fremme frivillig geografisk og yrkesmessig mobilitet mellom EUs medlemsstater på et likeverdig grunnlag og i overenstemmelse med EU-retten og nasjonal lovgivning og praksis. Videre støtter nettverket overgangen til arbeidslivet og fremmer dermed sosiale og sysselsettingsmessige mål nedfelt i EU-retten.

Norge har deltatt i EURES siden 1994. EURES er en integrert tjeneste i Arbeids- og velferdsetaten og deltakelsen i EURES forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten. Per dags dato er EURES i Norge organisert slik at det strategiske ansvaret er plassert i Arbeids- og velferdsdirektoratet hos én fagenhet, som utgjør det nasjonale koordineringskontoret, mens det operative ansvaret er tillagt NAV fylkene, som er EURES-medlemmer.

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme av økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011.

Forordningen reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket. Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

Forordning (EU) 2016/589 artikkel 11 fastsetter blant annet grunnleggende prinsipper og kriterier for godkjenning av andre organisasjoner enn offentlige arbeidsformidlinger som EURES-medlemmer og EURES-partnere. Offentlige arbeidsformidlinger, som er utpekt i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) 2016/589, er ikke omfattet av godkjenningssystemene, men skal oppfylle de forpliktelser og kriteria som er fastsatt i artikkel 11 i den nevnte forordningen. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017 skisserer nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 11, og spesielt art. 11 nr. 8 om en mal for beskrivelsen av nasjonale systemer og prosedyrer for godkjenning av organisasjoner som EURES-medlemmer og -partnere, samt fremgangsmåten for utveksling av opplysninger mellom medlemstatene.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning og rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelse av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det samme gjelder kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Arbeids- og velferdsetaten. Det er her snakk om bruk av en mal, elektronisk, med det formål om å beskrive systemet for godkjenning av EURES-medlemmer og -partnere, og å holde Kommisjonen og andre medlemsland orientert om status knyttet til blant annet godkjenning, avslag, tilbaketrekking.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Deres vurderinger er hensyntatt i vurderingene nedenfor.

Vurdering
Systematisk informasjonsutveksling og samarbeid mellom medlemsstatene vil fremme økt kvalitet i utformingen av nasjonale systemer for godkjenning og hvordan disse anvendes. For å sikre åpen informasjonsutveksling og gjensidig læringsutbytte mellom medlemsstatene kreves det at man benytter en felles mal for å beskrive de nasjonale systemene for godkjenning samt at det etableres en mekanisme for utveksling av informasjon. En slik mal vil måtte utvikles over tid for å reflektere endringer i markedene for rekrutteringstjenester og annen utvikling på feltet. Det er derfor viktig å få på plass en styringsmodell for å sikre tilstrekkelig samråd med og innspill fra nasjonale samordningskontorer før det vedtas endringer i malen.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017 med etablering av en mal som skal benyttes av medlemsstatene i beskrivelse av sine systemer for godkjenning av EURES-medlemmer og -partnere, prosedyrer for endring av malen og mekanismer for utveksling av informasjon om godkjenningssystemene mellom medlemsstatene antas å understøtte et felles rammeverk for et mer velfungerende arbeidsmarkedet i EU/EØS-området.

Gjennomføringsbeslutningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok Forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft 12. mai 2016 og er bindende i sin helhet og gjelder umiddelbart i hver medlemsstat. Artikkel 12 nr. 3 og artikkel 17 nr. 1-7 skal gjelde fra den 13. mai 2018.

Artikkel 38 viser til endringer i Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 viser til endringer i Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) 492/2011.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU erstattes.

Kommisjonen vedtok gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1255 11. juli 2017. Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft 8. august 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet