Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 om ensartede detaljerte spesifikasjoner for innsamling og analyse av data med tanke på å overvåke og evaluere hvordan EURES-nettverket fungerer

Commission Implementing Decision (EU) 2018/170 of 2 February 2018 on uniform detailed specifications for data collection and analysis to monitor and evaluate the functioning of the EURES network

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2018)

Sammendrag av innhold
EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og EUs medlemsstater og EØS-statene og Sveits. Målet med EURES-nettverket er blant annet å styrke funksjonen, sammenhengen og integreringen av arbeidsmarkedene i EUs medlemsstater, og å fremme frivillig geografisk og yrkesmessig mobilitet mellom EUs medlemsstater på et likeverdig grunnlag og i overenstemmelse med EU-retten og nasjonal lovgivning og praksis. Videre støtter nettverket overgangen til arbeidslivet og fremmer dermed sosiale og sysselsettingsmessig mål nedfelt i EU-retten.

Norge har deltatt i EURES siden 1994. EURES er en integrert tjeneste i NAV og deltakelsen i EURES forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten. Per dags dato er EURES i Norge organisert slik at det strategiske ansvaret er plassert i Arbeids- og velferdsdirektoratet hos én Fagenhet, som utgjør det nasjonale koordineringskontoret, mens det operative ansvaret er tillagt NAV fylkene, som er EURES-medlemmer.

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme av økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011.

Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

Artikkel 32 i forordning (EU) 2016/589

Forordning (EU) 2016/589 artikkel 32 krever at medlemsstatene fastlegger prosedyrer for innsamling av data om EURES-aktiviteter som gjennomføres på nasjonalt plan.

I henhold til artikkel 32/1 skal medlemsstatene sørge for at det er fastlagte prosedyrer for datainnsamling på følgende områder av EURES’ aktiviteter som gjennomføres på nasjonalt plan: i) opplysninger og veiledning fra EURES-nettverket på grunnlag av antall kontakter som saksbehandlere fra EURES-medlemmene og -partnere har med arbeidstakere og arbeidsgivere, ii) sysselsettingsresultater, herunder plassering og rekruttering som følge av EURES-aktiviteten, på grunnlag av det antall ledige stillinger, jobbsøknader, CV-er som håndteres og behandles av saksbehandlere fra EURES-medlemmene og -partnerne, og antall arbeidstakere som rekrutteres i en annen medlemsstat som følge av det, basert på disse saksbehandlernes kjennskap eller undersøkelser, dersom slike foreligger, iii) kundetilfredshet med EURES-nettverket.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 skisserer nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 32 (3) om fastsettelse av ensartede detaljerte spesifikasjoner for innsamling og analyse av data med tanke på å overvåke og evaluere hvordan

EURES-nettverket fungerer – EURES’ resultatmålingssystem – ved å fastsette resultatdimensjonene som skal måles, resultatindikatorer, mulige datakilder og prosesser for innsamling og analyse av data.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket.

Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelse av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det samme gjelder kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/170 av 2. februar 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av beslutningen vil kunne medføre visse økonomiske og administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten. Dette gjelder etableringen, drift og vedlikeholdet av en ordning for å samle inn dataene fra de nasjonale EURES-medlemmene og -partnerne. I og med at det nasjonale EURES-nettverket åpnes fra mai 2018 for andre aktører i arbeidsmarkedet vil etaten måtte sette opp en ordning som sikrer rapportering også fra eksterne aktører. Det vil ikke være mulig for eksterne aktører å rapportere direkte inn i etatens rapporteringssystemer.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Deres vurdering er hensyntatt i vurderingene nedenfor.

Vurdering
Fri bevegelighet av arbeidskraft, som er en av EUs grunnleggende friheter, bidrar til et mer velfungerende arbeidsmarkedet i EU/EØS-området. EURES-nettverket er et viktig samarbeid basert på et felles rammeverk mellom EU/EØS medlemsstatene og EU-kommisjonen.

Forordning (EU) 2016/589 fastsetter blant annet krav til at medlemsstatene fastlegger prosedyrer for innsamling av data om EURES-aktiviteter som gjennomføres nasjonalt.

For å måle EURES-nettverkets resultater og aktiviteter på en nøyaktig og konsekvent måte er det nødvendig å fastsette en felles begreps- og prosedyremessig ramme og å fastsette indikatorer og de dataene som skal samles inn som et minimum. Denne rammen bør gjøre det lettere å evaluere arbeidet med å nå målene med EURES-nettverket som er fastsatt i forordning (EU) 2016/589.

For å måle EURES-nettverkets resultater på en tilstrekkelig måte og å muliggjøre en optimal evaluering av hvordan det fungerer, utvides rammen til totalt å omfatte fem dimensjoner. Dette muliggjør å oppfylle flere av informasjonskravene i forordningen (EU) 2016/589, og gjør EURES resultatmålingssystem kompatibel med andre rapporteringsmekanismer fastsatt i den samme forordningen. Dermed kan systemet bidra til å gjøre rapporteringsbyrden mindre for medlemsstatene, samtidig som det maksimerer de potensielle fordelene ved EURES-nettverket.

For å gjøre det enklere å samle inn og analysere data og for å unngå dobbeltarbeid bør rammen bygge på eksisterende praksis i medlemsstatene, særlig praksisen innenfor de offentlige arbeidsformidlingene.

Rammen bør gjøre det mulig med effektiv styring av EURES-aktiviteter på nasjonalt plan og på EU-plan og gjøre det lettere å vurdere når det er behov for strategiske eller operasjonelle endringer. Den bør fremme utviklingen av en resultatmålingskultur innenfor EURES-nettverket, med resultatorientering, kostnadseffektivitet og ansvar for ressursbruk som sentrale komponenter.

Rammen bør fungere som et instrument for innsamling av sammenliknbare kvantitative og kvalitative data for måling av de omfattende EURES-aktivitetene, men all analyse og tolkning må gjøres med forsiktighet i det man tar hensyn til nasjonale forhold, som situasjonen på arbeidsmarkedet, organisatoriske strukturer og den generelle tilnærmingen til mobilitet. Derfor bør hver enkelt medlemsstat være ansvarlig for analysen på nasjonalt plan.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 beskriver ensartede detaljerte spesifikasjoner for innsamling og analyse av data med tanke på å overvåke og evaluere hvordan EURES-nettverket fungerer – EURES’ resultatmålingssystem – ved å fastsette resultatdimensjonene som skal måles, resultatindikatorer, mulige datakilder og prosesser for innsamling og analyse av data som antas å understøtte et slikt felles rammeverk for et mer velfungerende arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok Forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft 12. mai 2016 og er bindende i sin helhet og gjelder umiddelbart i hver medlemsstat. Artikkel 12/3 og artikkel 17/1-7 skal gjelde fra den 13. mai 2018.

Artikkel 38 av Forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 av Forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 492/2011.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU erstattes. Kommisjonen vedtok gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/170 2. februar 2018. Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft 2. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.02.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet