Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1920/2006 av 12. desember 2006 om Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (omarbeidning)

Regulation (EC) No 1920/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (recast)

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU
Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Helse- og omsorgsdepartementets nettside om EMCDDA)

Om byrået
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) er en selvstendig, desentralisert EU-institusjon. Senteret er plassert i Lisboa.

Senterets oppgaver er å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål i anonymisert form. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller en felles ramme, herunder å legge til rette for utvikling av narkotikapolitiske strategier og tiltak for å redusere etterspørselen. Senteret har ikke myndighet til å beslutte tiltak utover innsamling og bearbeiding av data.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2006
Anvendelsesdato i EU
16.01.2007
Rettsakten erstatter
Annen informasjon