Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 911/2014 av 23. juli 2014 om flerårig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets tiltak for bekjempelse av havforurensning fra skip og olje- og gassinstallasjoner

Regulation (EU) No 911/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on multiannual funding for the action of the European Maritime Safety Agency in the field of response to marine pollution caused by ships and oil and gas installations

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.08.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning 911/2014/EF allokerer øremerkede midler til EMSA for perioden 2014 til 2020 til beredskapsoppgaver for forurensning fra skip og olje- og gass installasjoner, og viderefører og utvider finansielle forpliktelser for EUs medlemsstater.

EMSA ble etablert i 2002 som et rådgivende organ for EU-kommisjonen på området maritim transport (forordning 1406/2002). Etter flere store oljesølsulykker i Europa ble EMSA tildelt beredskapsoppgaver ved forurensning fra skip i 2004 (forordning 724/2004). Da ansvaret er uten tidsbegrensning og bl.a. forutsetter langsiktig kontrahering av fartøy som kan brukes ved oljeforurensning, ble det i 2006 etablert et langtidsbudsjett for EMSA (forordning 1891/2006 endret til 2038/2006) for perioden 2007 til 2013 for å kunne spare midler ved å inngå fleråriges avtaler om beredskapsoppgaver ved oljesøl fra skip.

EMSAs mandat ble i 2013 blant annet utvidet ved at fartøy som er kontrahert for oljevernberedskap for skip, også skal kunne benyttes i tilfelle forurensning fra olje- og gass installasjoner (forordning 100/2013). I tillegg skal EMSA bl.a. drive overvåking av omfang og miljøbetydning av forurensning fra skip og olje- og gassinstallasjoner (Clean Sea Net).

Forordning 911/2014 fornyer langtidsbudsjettet for EMSA for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2020, og innebærer fortsettelse av ordningen med øremerkede midler til beredskapsarbeidet og overvåking. Forordningen omfatter både økning av EMSAs budsjett som følge av prisjusteringer og nye oppgaver, og innebærer en økning fra EUR 154 millioner til EUR 160.5 millioner for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2020, fordelt på EUs medlemsstater og EFTA.

Vurdering
Hjemmel for forordning 911/2014 i EU-traktaten er artikkel 100(2)TFEU, som også var hjemmel for tidligere forordning 1891/2006 som endret ved forordning 2038/2006 om flerårlig budsjett for EMSA.

Beredskap mot forurensning fra skip har lenge vært en del av EMSAs arbeidsoppgaver og vurderes ikke som kontroversielt. Norsk posisjon til flerårlig budsjett må imidlertid sees i sammenheng med forordning om utvidelse av mandat for EMSA til å omfatte olje- og gassinstallasjoner (forordning 100/2013), og med det mer prinsipielle utgangspunktet at EØS-avtalen ikke skal utvides til å omfatte forhold tilknyttet norsk sokkel. Videre vises til presedens fra tilsvarende saker hvor man fra norsk side ikke ønsker EU-regelverk om olje- og gassvirksomhet inkorporert i EØS-avtalen.

Ved inkorporering av forordningen 911/2014 i EØS-avtalen må det derfor lages en tilpasningstekst som speiler tilpasningsteksten for forordning 100/2013/EF, og avklarer at forordningens artikler om olje- og gass installasjoner ikke skal gjelde i EFTA/Norge.

Forordning 2038/2006 om flerårige budsjett, er inkorporert i EØS-avtalen og tatt inn i norsk rett ved forskrift som viser til at rettsakten gjelder i Norge med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen. Tilsvarende må forordning 911/2014 med tilpasningstekst inkorporeres i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved implementering i forskrift 2011-03-11 nr 271 om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency).

Forordningen har ingen økonomiske konsekvenser for næringen. I Norge har NFD hovedansvaret for oppfølging av og betaling av årlig finansielt bidrag til EMSA. Forordningen vil medføre noe økning i NFDs årlige andel av finansielle bidrag til EMSA.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har ikke vært på høring.

Andre opplysninger
Med unntak av forordningens regler om olje- og gassinstallasjoner, vurderes rettsakten som relevant og akseptabel for inkorporering i EØS-avtalen.

Ved inkorporering av forordningen i EØS-avtalen må det utarbeides tilpasningstekst som avklarer at forordningen ikke skal gjelde olje- og gass installasjoner i virksomhet på norsk sokkel. Tilpasningsteksten må sees i sammenheng med tilpasningsteksten for forordning 100/2013 om utvidet mandat for EMSA. Eventuelle budsjettkonsekvenser av dette må avklares.

Andre opplysninger
Forslaget er relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble fremmet i EU 3. april 2013 og vedtatt 23. juli 2014, publisert i OJ 28. august 2014 med ikrafttredelse 29. august 2014, men med gjennomføring fra 1. januar 2014.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.04.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet