Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske solidaritetskorpsprogrammet og oppheving av [Den europeiske solidaritetskorpsforordningen] og forordning (EU) nr. 375/2014

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Solidarity Corps programme and repealing [European Solidarity Corps Regulation] and Regulation (EU) No 375/2014

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 11.6.2018)

EU-budgettet: Kommissionen vil afsætte 1,26 mia. EUR til at styrke Det Europæiske Solidaritetskorps

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at afsætte 1,26 mia. EUR til det nye program for Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020 for at kunne tilbyde endnu flere muligheder.

Med det nye program vil mindst 350 000 unge europæere kunne støtte lokalsamfund i nød i perioden mellem 2021 og 2027 gennem enten frivilligt arbejde, praktikophold eller job. Det forslag, der fremsættes i dag, markerer en konsolidering af korpset i den næste budgetperiode.

Kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Günther H. Oettinger, udtaler: "Solidaritet er en af EU's grundlæggende værdier, og Det Europæiske Solidaritetskorps' succes viser, at der er et stort ønske blandt unge om at deltage i solidaritetsaktiviteter. Derfor har vi øget finansieringen af Det Europæiske Solidaritetskorps i EU's næste budgetperiode væsentligt."

Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Med dette forslag bekræfter Kommissionen sit ønske om at styrke solidaritet og give unge større indflydelse. Vi har gjort alt for at sikre, at Det Europæiske Solidaritetskorps kan vokse og udvikle sig til et bredt fællesskab for personer og organisationer, der gerne vil hjælpe mennesker i nød inden for og uden for Europa med at opbygge modstandsdygtige, sammenhængende samfund. Unge vil samtidig udvikle færdigheder og få nye venskaber samt en stærk følelse af, hvad det vil sige at være europæer."

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "På baggrund af de erfaringer vi har gjort indtil videre, er dette forslag bygget op omkring en mere inkluderende og fleksibel fremgangsmåde, der giver deltagerne større frihed til at vælge, om de vil udføre frivilligt arbejde eller snarere bidrage gennem et praktikophold eller job."

Det nye program vil blive baseret på korpsets resultater fra de første år og vil sikre, at unge fremover kun behøver at henvende sig ét sted, når de vil engagere sig i solidaritetsaktiviteter. Programmet vil navnlig omfatte:

• Frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktioner i tredjelande: Den veletablerede EU-ordning for humanitær bistand, der hidtil er blevet drevet under navnet EU-bistandsfrivillige, vil blive integreret i Det Europæiske Solidaritetskorps, og det vil både give mulighed for at udføre frivilligt arbejde uden for EU samt udvide omfanget af de eksisterende muligheder under solidaritetskorpset for at udføre frivilligt arbejde individuelt eller som en gruppe, tage del i et praktikophold eller få et job inden for solidaritetsområdet i eller uden for Europa

• Målrettede foranstaltninger: Disse vil omfatte yderligere finansiering eller særlige aktiviteter af kortere varighed eller inden for egne landegrænser for at gøre det nemmere for dårligt stillede unge at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midler så hurtigt som muligt begynder at føre til resultater ude i virkeligheden.

Forsinkelser kunne rejse tvivl om gennemførelsen af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps' første år. En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det nye budget samt forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen til gavn for alle.

Baggrund

I sin tale om Unionens tilstand i 2016 bekendtgjorde Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, at der ville blive oprettet et europæisk solidaritetskorps, hvorigennem unge mellem 18 og 30 år kunne deltage i et bredt spektrum af solidaritetsaktiviteter i og uden for EU. Siden lanceringen den 7. december 2016 har næsten 64 000 unge tilmeldt sig Det Europæiske Solidaritetskorps, og næsten 5 000 deltagere har påbegyndt deres aktivitet.

I den første fase, der blev indledt i december 2016, blev der mobiliseret otte forskellige programmer, der alle udbød frivilligt arbejde, praktikophold eller jobmuligheder inden for Det Europæiske Solidaritetskorps. I maj 2017 fremsatte Kommissionen et forslag om, at Det Europæiske Solidaritetskorps skulle have sit eget budget og retsgrundlag. Forslaget er ved at blive drøftet i Europa-Parlamentet og i Rådet. Dette vil bidrage til yderligere at øge korpsets sammenhæng og indvirkning. Et budget på 376,5 mio. EUR til Det Europæiske Solidaritetskorps for perioden 2018-2020 ville give 100 000 unge europæere mulighed for at støtte lokalsamfund og udvikle deres kompetencer inden udgangen af 2020.

Ethvert offentligt eller privat organ, der overholder strenge kvalitetskrav, kan foreslå projekter til Det Europæiske Solidaritetskorps. Det vil blive gennemført af Europa-Kommissionen, de nationale kontorer for Erasmus+ i medlemsstaterne og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020: Spørgsmål og svar

Faktaark: Det fremtidige EU-budget: Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020:

Faktaark: Det fremtidige EU-budget: Det Europæiske Solidaritetskorps i aktion

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014 (COM(2018) 440/2).

Det Europæiske Solidaritetskorps' portal

Det fremtidige EU-budgets hjemmeside