Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/709 av 5. mai 2019 om utnevnelse av nettforvalteren for det felles europeiske luftroms (ATM) nettfunksjoner for lufttrafikkstyring

Commission Implementing Decision (EU) 2019/709 of 6 May 2019 on the appointment of the network manager for air traffic management (ATM) network functions of the single European sky

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2019

Nærmere omtale

Red. anm.: Beslutningen fordret en parallell beslutning på EFTA-siden. Dette ble gjort ved beslutning fra EFTA-statenes faste komité (nr. 1/2019/SC) og er reflektert i § 14 i forskrift 19. desember 2014 nr 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 551/2004 overlod medlemsstaterne udførelsen af lufttrafikreguleringen til Eurocontrol ved oprettelsen af den centrale lufttrafikreguleringsenhed.

(2) Ved afgørelse C(2011) 4130 final af 7. juli 2011 udpegede Kommissionen Eurocontrol som netforvalter til at varetage de opgaver, der er nødvendige for udførelsen af det fælles europæiske luftrums netfunktioner mellem juli 2011 og december 2019.

(3) Kommissionen har regelmæssigt gennemgået effektiviteten af den måde, hvorpå Eurocontrol varetog disse opgaver i perioden mellem 2011 og 2016. Kommissionen har konkluderet, at Eurocontrol har udført opgaverne på en måde, der er tilfredsstillende ud fra et operationelt synspunkt.

(4) I 2017 gennemgik Kommissionen forhold vedrørende styringen, de finansielle ordninger samt omkostningsgrundlaget og omkostningseffektiviteten af netfunktionerne for lufttrafikstyring og konkluderede, at netforvalteren bør have en større forvaltningsmæssig autonomi. Generaldirektøren for Eurocontrol gav netforvaltningsdirektøren, som varetager netforvalterens opgaver i Eurocontrol en sådan autonomi ved afgørelse nr. XI/91 (2017) af 1. november 2017.

(5) Kommissionen konkluderede også, at netfunktionerne for lufttrafikstyring (ATM) bør udføres på en bedre og mere omkostningseffektiv måde end i perioden 2011-2016, særlig på en sådan måde, at dobbeltarbejde undgås, og at der således er behov for færre, eller i det mindste ikke flere, finansielle og menneskelige ressourcer til at udføre disse funktioner i medlemsstaterne.

(6) I lyset af den generelt positive vurdering af Eurocontrols varetagelse af netforvalterens opgaver på en omkostningseffektiv måde i den første og anden referenceperiode af præstationsordningen, jf. artikel 8, i Kommissionens forordning (EU) nr. 390/2013, samt behovet for at sikre forretningskontinuitet i udførelsen af netfunktionerne for lufttrafikstyring, opfordrede Kommissionen den 17. juli 2018 Eurocontrol til at fremsætte et forslag. Kommissionen anmodede Eurocontrol om at udtrykke villighed og evne til igen at blive udpeget som netforvalter i overensstemmelse med kriterierne i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 551/2004. I den forbindelse anmodede Kommissionen også Eurocontrol om at beskrive, hvordan organisationen agter at opfylde kravene i artikel 4, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123, og at beskrive, hvordan organet efter udpegelsen agter at opfylde betingelserne i artikel 4, stk. 4, i nævnte forordning.

(7) I forslaget, der blev indgivet den 17. december 2018, fremlagde Eurocontrol oplysninger i relation til kravene i artikel 4, stk. 3, og artikel 4, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123.

(8) Efter en efterfølgende anmodning fra Kommissionen fremsendte Eurocontrol yderligere præciseringer.

(9) Kommissionen har vurderet de oplysninger, som Eurocontrol har forelagt, og har konstateret, at kravene i artikel 4, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 er opfyldt.

(10) I forslaget, der navnlig henviser til de resultater, Eurocontrol har opnået i sin egenskab af netforvalter i den første og anden referenceperiode, behandler Eurocontrol emnerne i artikel 4, stk. 3, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123. Forslaget dokumenterer organets kompetence og evne til at varetage de opgaver, der er fastsat i artikel 7 i nævnte forordning.

(11) I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 beskrev Eurocontrol i sit forslag, på en kvalitativ og kvantitativ måde, de hovedmål, organet agter at opfylde hvad angår forvaltningen af netfunktionerne, og hvordan det vil sikre de operationelle interessenter tjenester af god kvalitet.

(12) I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123, der bl.a. henviser til erfaringerne fra den første og anden referenceperiode, beskrev Eurocontrol den fremgangsmåde og de midler, organet agter at anvende som netforvalter.

(13) Hvis netforvalteren også udfører andre aktiviteter, end dem, der er relevante for udførelsen af netfunktionerne, jf. artikel 4, stk. 3, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123, kræves det påvist, at disse andre aktiviteter vil blive udført uafhængigt af netforvalterens opgaver som fastsat i artikel 7. I sit forslag anførte Eurocontrol, at netforvalterens opgaver i forbindelse med udførelsen af netfunktionerne vil blive varetaget af organets netforvaltningsdirektorat, og at aktiviteterne i denne del af organet vil blive behørigt adskilt fra andre aktiviteter.

(14) Ud over at opfylde kravene i artikel 4, stk. 3, foreslog Eurocontrol løbende at forbedre omkostningseffektiviteten i varetagelsen af netforvalterens opgaver i den periode, organet udpeges for.

(15) Eurocontrol bør derfor udpeges til netforvalter.

(16) Udpegelsen bør omfatte både den tredje og den fjerde referenceperiode som omhandlet i artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 i lyset af de investeringer, der er nødvendige for at indføre et avanceret system, der skal støtte udførelsen af netfunktionerne, og behovet for at sikre stabiliteten og kontinuiteten af netoperationerne.

(17) I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 skal netforvalteren certificeres af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur inden påbegyndelsen af den tredje referenceperiode.

(18) For at sikre netforvalterens autonomi er det vigtigt, at der sker en passende adskillelse af aktiviteter i organet, der er udpeget som netforvalter. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 bør Eurocontrol varetage sine opgaver som netforvalter uafhængigt af andre aktiviteter, herunder aktiviteter i forbindelse med arbejde i internationale organisationer.

(19) For at sikre retfærdighed i forhold til de medlemsstater og tredjelande, som netforvalteren udbyder sine tjenester til, bør netforvalteren indføre passende finansierings- og støtteordninger og overholde særlige regler om kontoforvaltning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2019
Anvendelsesdato i EU
28.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett