Det felles europeiske luftrom: oppnevning av medlemmer av 'Network Management Board' og 'European Aviation Crisis Coordination Cell '

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2168 av 17. desember 2019 om oppnevning av leder og medlemmer og deres vararepresentanter av Network Management Board og medlemmer og deres vararepresentanter av European Aviation Crisis Coordination Cell for forvaltning av nettverkfunksjoner for lufttrafikk for den tredje referanseperioden 2020-2024

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2168 of 17 December 2019 on the appointment of the chairperson and the members and their alternates of the Network Management Board and of the members and their alternates of the European Aviation Crisis Coordination Cell for the air traffic management network functions for the third reference period 2020-2024

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 oprettes et netadministrationsorgan til at overvåge og styre udførslen af lufttrafikstyringsnetfunktioner. Der oprettes også en krisekoordineringscelle for europæisk luftfart med henblik på at sikre effektiv krisestyring på netplan.

(2) For at sikre, at de fungerer effektivt, bør formanden, næstformændene, medlemmerne af netadministrationsorganet og deres suppleanter samt medlemmerne af krisekoordineringscellen for europæisk luftfart og deres suppleanter udnævnes for mindst én af præstationsordningens referenceperioder, dvs. fra 2020 til 2024 inkl., som fastsat i artikel 7, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317.

(3) De enheder, der skal repræsenteres i netadministrationsorganet, foreslog i april 2019 deres kandidater til stemmeberettigede medlemmer til nedadministrationsorganet og deres suppleanter. I henhold til artikel 21, stk. 2, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 blev medlemsstaterne hørt, og de afgav udtalelse om de foreslåede udpegelser.

(4) Kandidaterne til stemmeberettigede medlemmer foreslog i oktober 2019 deres kandidater til formand og to kandidater til næstformænd til det nye organ.

(5) Eurocontrol foreslog i november 2019 i henhold til artikel 18, stk. 7, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 kandidater til posterne som de ikkestemmeberettigede medlemmer, der skal repræsentere luftfartstjenesteudøvere fra associerede lande, i det nye organ.

(6) De organisationer, der skal repræsenteres i krisekoordineringscellen for europæisk luftfart, foreslog i april 2019 deres udnævnelser til cellen.

(7) I overensstemmelse med disse forslag bør formanden, næstformændene, medlemmerne af netadministrationsorganet og deres suppleanter samt medlemmer af krisekoordineringscellen for europæisk luftfart og deres suppleanter nu udpeges.

(8) Denne afgørelse bør træde i kraft så hurtigt som muligt før den periode, der dækker de omtalte udnævnelser, begynder.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum, der er nedsat i medfør af artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004—

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
19.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet