Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1840 av 14. oktober 2016 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2009/156/EF som angår metoder til diagnostisering av afrikansk hestepest

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1840 of 14 October 2016 amending Annex IV to Council Directive 2009/156/EC as regards methods for African horse sickness diagnosis

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
I vedlegg IV til direktiv 2009/156/EU beskrives metodene for diagnostisering av afrikansk hestepest før forflytning av hest ved samhandel eller import fra tredjeland.

Siden dette direktivet ble vedtatt har det blitt utviklet nye diagnostiske metoder for afrikansk hestepest. Parallelt med dette er OIEs diagnostiske manual blitt oppdatert. EUs referanselaboratorier (EURL) melder at den kompetetive ELISA-testen ikke lenger produseres og at den indirekte ELISA-testen har 4-6 måneders bestillingstid, mens den blokkerende ELISA-testen er tilgjengelig og brukes. De peker også at RT-PCR-testen for afrikansk hestepest har klare fordeler da den muliggjør diagnostikk i en tidlig fase av sykdommen. Denne testen er anerkjent og tatt i bruk hos en rekke OIE-referanselaboratorier og andre laboratorier utenfor EU.

På denne bakgrunnen oppdateres derfor de diagnostiske metodene for diagnostikk av afrikansk hestepest beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EU, slik at RT-PCR testen tas inn. Videre ajourføres prosedyrene for den indirekte og den blokkerende ELISA-testen i henhold til OIEs diagnostiske manual for afrikansk hestepest.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2009/156/EU gjennomføres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Når det gjelder metodene for diagnostisering av afrikansk hestepest er disse gjennomført ved at det henvises direktiv 90/426/EØF. Da dette direktivet er opphevet og erstattet av direktiv 2009/156/EU er det behov for at denne henvisningen oppdateres.

Norge har fristatus for AHS. Sykdommen er klassifisert som en A-sykdom. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for diagnostisering av AHS men har ingen diagnostikk tilbud på dette selv. De opplyser at de bruker EUs referanselaboratorium ved behov og er innforstått med endringen.

Mattilsynet vurderer at høring av denne forskriftsendingen er åpenbart unødvendig i henhold til Forvaltningslovens § 37 da berørte parter allerede er orientert og innforstått med endringen. Eventuelle høringsinnspill ville dessuten ha blitt tillagt minimal betydning da endringen allerede er gjennomført i EU. Det er derfor besluttet at høring av forskriftsendringen kan unnlates.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen vurderes som relevant og akseptabel.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.10.2016
Anvendelsesdato i EU
07.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2017
Anvendes fra i Norge
09.05.2017