Digital portal for informasjon om det indre marked

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

Siste nytt

Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 30.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen har som formål å opprette en felles digital portal som skal forenkle informasjonsinnhenting, kommunikasjon, problemløsning og assistanse mellom EUs borgere og bedrifter og myndigheter i EU.
Portalen skal veilede brukeren til relevant informasjon om rettigheter, plikter og regler som angår det indre marked. Dette inkluderer blant annet informasjon relatert til arbeid, reise, utdannelse, helsetjenester og forbrukerrettigheter.

Portalen skal også informere og assistere brukeren i å forstå relevante prosedyrer i hvert medlemsland tilknyttet det indre marked.
Forordningen pålegger medlemslandene å opprette full digital tilgjengelighet for de viktigste og mest brukte offentlige tjenester i medlemslandene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget til forordning er til vurdering, og rettslige konsekvenser er ikke ferdig vurdert.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til forordning er til vurdering, og økonomiske og administrative konsekvenser er ikke ferdig vurdert.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til forordning vil bli behandlet i Spesialutvalget for det indre marked.

Vurdering
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Status
Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
07.06.2017
Høringsfrist
01.08.2017