Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/14/EU av 21. mai 2013 om endring av direktiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med yrkesbaserte pensjonskasser, direktiv 2009/65/EF om samordning av lover, forordninger og administrative bestemmelser om institutter for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsinstitutter) og av direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative finansieringsforetak på bakgrunn av overdreven avhengighet av kredittvurdering

Directive 2013/14/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on alternative investment funds managers in respect of over-reliance on credit ratings

Siste nytt

EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2013/14/EU endrer direktiv 2003/41/EF (pensjonskassedirektivet), direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og direktiv 2011/61/EU ("Alternative Investment Fund Managers directive" / AIFM-direktivet).

Endringene skal redusere risikoen for at tjenestepensjonsforetak, forvaltere av UCITS-fond og forvaltere av alternative investeringsfond i for stor grad vektlegger eksterne kredittvurderinger når de foretar investeringsbeslutninger, fremfor å foreta egne vurderinger av kredittrisikoen.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Direktivet medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Status
Direktivet er til vurdering på EØS/EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
15.11.2011
Behandlingen i EU-institusjonene
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2013
Gjennomføringsfrist i EU
21.12.2014
Anvendelsesdato i EU
21.12.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet