Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring, for tilpasning til den tekniske utviklingen, av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonene av grunnleggende SI-enheter

(Draft) Commission Directive amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Council Directive 80/181/EEC as regards the definitions of SI base units

Siste nytt

Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I Rådets direktiv 80/181/EØF fastsættes det, hvilke måleenheder der skal anvendes i Unionen for at kunne udtrykke målinger og størrelsesangivelser i overensstemmelse med det internationale måleenhedssystem (SI), der blev vedtaget af Generalkonferencen for Mål og Vægt (CGPM), der er nedsat ved meterkonventionen, undertegnet i Paris den 20. maj 1875.

(2) I direktiv 2009/34/EF fastsættes den generelle ramme for vedtagelse af særdirektiver om bl.a. måleinstrumenter og tekniske krav hertil, måleenheder og harmoniseringen af målemetoder og metoder for måleteknisk kontrol. I artikel 16 i samme direktiv fastsættes det, at Kommissionen kan ændre bilagene til særdirektiverne omhandlet i artikel 1 med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, herunder kapitel I i bilaget til direktiv 80/181/EØF.

(3) GGPM besluttede på sit 24. møde i 2011, at SI-systemet skulle defineres på en ny måde og bygge på syv grundenheder udledt af fundamentale fysiske konstanter og andre naturkonstanter. Afgørelsen blev godkendt på det 25. møde i CGPM i 2014.

(4) På det 26. møde i GPCM i 2018 blev der vedtaget nye definitioner af SI-grundenhederne. De nye definitioner er baseret på det nye princip om faste numeriske værdier af grundenhederne og får virkning fra den 20. maj 2019. De nye definitioner forventes at forbedre den langsigtede stabilitet og pålideligheden af SI-grundenhederne samt nøjagtigheden og klarheden af målinger.

(5) De nye definitioner vedtaget af CGPM afspejler den seneste udvikling inden for metrologi og målingsstandarder. For at kunne tilpasse definitionerne af SI-grundenhederne i direktiv 80/181/EØF til den tekniske udvikling og dermed bidrage til en ensartet gennemførelse af SI-systemet skal de bringes i overensstemmelse med disse nye definitioner.

(6) Direktiv 80/181/EØF bør derfor ændres.

(7) Det er nødvendigt at sikre, at den nye lovgivning finder anvendelse fra samme dato i alle medlemsstater, uafhængigt af datoen for gennemførelse i national ret, således at en ensartet gennemførelse af direktiv 80/181/EØF sikres.

(8) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne, som er nedsat i henhold til artikel 16 i direktiv 2009/34/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet