Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring, for tilpasning til den tekniske utviklingen, av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonene av grunnleggende SI-enheter

(Draft) Commission Directive amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Council Directive 80/181/EEC as regards the definitions of SI base units

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2019)

Sammendrag av innhold
Meterkonvensjonen ble undertegnet i 1875, og innførte metersystemet som et internasjonalt enhetssystem, noe som skapte grunnlaget for at målinger av fysiske størrelser kunne være like over hele verden. Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM) er underlagt Meterkonvensjonen, og avholdes hvert fjerde år. Målenhetene i EU/EØS er også harmonisert i tråd med CGPM sine beslutninger gjennom målenhetsdirektivet.

Gjennom forskning og utvikling har definisjonene av målenhetene over tid blitt mer nøyaktige og presise, og CGPM har besluttet bedre definisjoner av disse. Dette gir mer nøyaktige måleresultater. I dag er de fleste målenhetene definert på grunnlag av naturkonstanter. Et viktig unntak i dag er SI-enheten for masse, kiloen. I tråd med utviklingen har endringene i definisjonene også tidligere ført til endringer i målenhetsdirektivet, som senere har blitt implementert i Norge.

Under generalkonferansen i 2018 ble nye definisjoner av SI-grunnenhetene vedtatt. Kilogrammet har blitt redefinert. I stedet for å knytte definisjonen mot en gjenstand, skal denne knyttes mot en naturkonstant (nærmere bestemt Plancks konstant). De nye definisjonene er basert på det nye prinsippet om faste numeriske verdier av grunnenhetene, og trer i kraft i Meterkonvensjonens medlemsland 20. mai 2019. Det forventes at de nye definisjonene forbedrer den langsiktige stabiliteten og påliteligheten av SI-grunnenhetene, i tillegg til nøyaktigheten og klarheten av målinger.

De nye definisjonene som er vedtatt av CGPM avspeiler den seneste utviklingen innen metrologi, og målingsstandarder. For å kunne tilpasse definisjonene av SI-grunnenhetene i målenhetsdirektivet til den tekniske utviklingen, og dermed bidra til en ensartet gjennomføring av SI-systemet, skal de bringes i overensstemmelse med disse nye definisjonene. På bakgrunn av dette er målenhetsdirektivet foreslått endret.

Det er definisjonen for følgende målenheter som foreslås endret:

• Sekund
• Meter
• Kilogram
• Ampere
• Kelvin
• Mol
• Candela

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringen vil kreve endring av forskrift om målenheter og måling kapittel 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De nye definisjonene av begrepene vil føre til mer presise målinger. Det antas ikke at endringene fører til andre økonomiske, og administrative konsekvenser.

Vurdering
Endringsdirektivet anses EØS-relevant, og akseptabelt.

Status
Endringsdirektivet er for tiden til komitebehandling, eller klarering med Europaparlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet