Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om zootekniske sertifikater for raserene avlsdyr av hestefamilien

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1940 av 13. juli 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 hva angår innholdet om formatet til zootekniske sertifikater som utstedes for raserene avsldyr av hesteartene og som er inkludert i et enkelt identifikasjonsdolument for hele dyrets levetid for dyr av hestefamilien

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1940 of 13 July 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council as regards the content and format of zootechnical certificates issued for purebred breeding animals of the equine species contained in a single lifetime identification document for equidae

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved foror dning (EU) 2016/1012 fastsat zootekniske og genealogiske bestemmelser om handel med avlsdyr og for indførsel heraf til Unionen. Forordning (EU) 2016/1012 finder anvendelse fra den 1. november 2018.

(2) Der er ved artikel 30 i forordning (EU) 2016/1012 fast sat regler for udstedelse, indhold og format af zootekniske certifikater, der ledsager avlsdyr og avlsmateriale herfra (i det følgende benævnt "det zootekniske certifikat"). Hvis avlsdyr, som er blevet indført i en stambog, der føres af en raceforening, er genstand for handel, og hvis disse avlsdyr er bestemt til at blive indført i en anden stambog, skal disse avlsdyr i henhold til nævnte artikel ledsages af et zooteknisk certifikat.

(3) I henhold til artikel 30, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1012 skal det te zootekniske certifikat indeholde de oplysninger, der er fastsat i de relevante dele og kapitler af bilag V til samme forordning. I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012 skal oplysningerne i del 2, kapitel I, i bilag V til samme for ordning uanset forordningens artikel 30, stk. 6, i tilfælde af racerene avlsdyr af hestearterne være indeholdt i et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien, og Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter vedrørend e indholdet og formatet af sådanne identifikationsdokumenter.

(4) Der er i del 2, kapitel I, i bilag V til forordning (EU) 2016/1012 fastsat regler vedrørende de oplysninger, der skal være indeholdt i det zootekniske certifikat for racerene avlsdyr. Oplysningerne skal omfatte det system til identifikation og det individuelle identifikationsnummer, som det racerene avlsdyr er tildelt i henhold til EU dyresundhedslov om identifikationen og registreringen af dyr af den berørte art.

(5) Der er ved Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 fastsat sporbarhedskrav for opdrættede landdyr og avlsmateriale. I henhold til artikel 114 i nævnte forordning skal operatører, der holder opdrættede dyr af hestearterne, sikre, at de pågældende dyr er individuelt identificeret ved en unik kode, som er registreret i den elektroniske database, som der stilles krav om ved forordningen, og ved et korrekt udfyldt enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid. For så vidt muligt at strømline det zo otekniske certifikat med dette enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid med hensyn til indhold og administrativ procedure gav forordning (EU) 2016/1012 mulighed for at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår format og indhold af et en kelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestearterne.

(6) Det er derfor nødvendigt at fastsætte indholdet og formatet af det zootekniske certifikat, der skal være indeholdt i det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levet id for dyr af hestefamilien, ved hvilket dyr af hestefamilien skal være identificeret, jf. artikel 114, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/429, og som skal ledsage racerene avlsdyr af dyr af hestearterne til enhver tid, herunder når de er genstand fo r handel i Unionen.

(7) Der er ved artikel 31 i forordning (EU) 2016/1012 fastsat undtagelser fra kravene vedrørende udstedelse, indhold og format af zootekniske certifikater til brug ved handel med avlsdyr. I henhold til nævnte artikel kan der — hvis resultaterne af individafprøvning eller avlsværdivurdering er offentligt tilgængelige på et websted — i det zootekniske certifikat henvises til det websted, hvor resultaterne kan konsulteres, i stedet for at de pågældende resultater angives i det zootekniske certifikat. Denne mulighed bør være afspejlet i de krav vedrørende det zootekniske certifikat til brug ved handel med racerene avlsdyr af dyr af hestearterne, der fastsættes ved nærværende forordning.

(8) Der er i del 3 i bilag I til forordning (EU) 2016/10 fastsat krav vedrørende raceforeninger, der opretter eller fører stambøger for racerene avlsdyr af hestearterne. I overensstemmelse med del 3, punkt 1, i nævnte bilag må racerene avlsdyr af hestearterne kun indføres i en stambog, hvis de er identificere t ved et bedækningscertifikat, og hvis det kræves af avlsprogrammet, som "føl i moderens nærværelse". Uanset denne regel kan en medlemsstat eller, hvis den beslutter dette, dens kompetente myndighed tillade, at en raceforening indfører racerene avlsdyr af hestearterne i den stambog, der føres af den pågældende raceforening, hvis disse dyr identificeres efter en anden hensigtsmæssig metode, der giver mindst den samme grad af sikkerhed som et bedækningscertifikat, såsom afstamningskontrol baseret på DNA-analyse eller analyse af deres blodgruppe, forudsat at denne tilladelse er i overensstemmelse med de principper, som er fastsat af den raceforening, der fører den oprindelige stambog for denne race.

(9) Under hensyntagen til kravene i del 3, punkt 1, i bilag I til forordning (EU) 2016/1012 bør de regler vedrørende indholdet af zootekniske certifikater for racerene avlsdyr af hestearterne, der fastsættes ved nærværende forordning, tage højde for oplysninger vedrørende bedækningscertifikat, identifikation som "føl i moderens nærværelse" og resultater af afstamningskontrol.

(10) Med henblik på at sikre entydigheden og kontinuiteten i identifikationen af racerene avlsdyr af dyr af hestearterne og i overensstemmelse med kravene i del 1, kapitel I, punkt 1, litra c), og punkt 3, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012 bør den unikke kode, jf. artikel 114, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429, og navnet på sådanne avlsdyr fremgå af det zootekniske certifikat til brug ved handel som en del af identifikationsoplysningerne heri.

(11) I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 skal et udstedende organ, herunder organisationer eller foreninger, der har oprettet eller fører stambøger for registrerede dyr af hestefamilien, tildele hvert dyr af hestefamilien et unikt individnummer, der er en alfanumerisk kode med oplysninger om det individuelle dyr af hestefamilien samt den database og det land, hvor disse oplysninger første gang er registreret. Dette unikke identifikationsnummer skal være kompatibelt med Universal Equine Life Number (UELN)-systemet.

(12) UELN-systemet er godkendt på verdensplan af de største hesteavls- og konkurrenceorganisationer. Det er udviklet på initiativ af World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud-Book Committee (ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence Internationale de l'Anglo -Arabe (CIAA), Det Internationale Rideforbund (FEI) og Union Européenne du Trot (UET), og der findes oplysninger om systemet på UELN -hjemmesiden.
.
(13) Der kan ikke træffes afgørelse om format og indhold af det i del 1, kapitel I, punkt 3, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012 omhandlede individuelle identifikationsnummer, før der er vedtaget delegerede retsakter med nærmere krav til midler og metoder til identifikation, herunder anbringelse og anvendelse heraf, jf. artikel 118, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429. Der bør imidlertid være tomme rubrikker i det zootekniske certifikat, h vor det unikke individnummer, som racerene avlsdyr af hestefamilien tildeles i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, kan indføres.

(14) Indtil den 21. april 2021, som er den dato, hvorfra forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse, er det valgfrit, om man vil benytte sig af del I i det i bilaget til nærværende forordning fastsatte zootekniske certifikat, hvis et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien omfatter afsnit V i den model til identifika tionsdokument, der er fastsat i del 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/262.

(15) Denne forordning bør anvendes fra den 1. november 2018, jf. anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1012 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2017
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet