Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1629 av 25. juli 2018 om endring av listen over sykdommer i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 om smittsomme sykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet ('dyrehelseloven')

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1629 of 25 July 2018 amending the list of diseases set out in Annex II to Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‛Animal Health Law’)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler vedrørende prioritering og kategorisering af sygdomme af betydning for Unionen. I henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/429 finder sygdomsspecifikke regler vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme anvendelse på de sygdomme, der er opført i samme artikel og i bilag II til samme forordning. Endvidere er der ved nævnte forordnings artikel 5, stk. 3, fastsat visse kriterier, som der skal tages hensyn til ved ændring af listen i nævnte bilag, mens de vurderingsparametre, der skal anvendes for at afgøre, om en sygdom opfylder de betingelser, der gør det nødvendigt at listeopføre den i henhold til nævnte artikel, er fastsat ved nævnte forordnings artikel 7.

(2) Endvidere skal Kommissionen i henhold til artikel 275 i forordning (EU) 2016/429 gennemgå listen over sygdomme i bilag II til samme forordning senest den 20. april 2019.

(3) Kommissionen har systematisk vurderet de dyresygdomme, der kræver indgriben fra Unionens side, med bistand fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og ved at trække på den videnskabelige ekspertise, som EU -referencelaboratorierne for dyresundhed stiller til rådighed, samt de internationale standarder fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Med henblik på denne vurdering anvendte den de kriterier, der er fastsat i artikel 5, stk. 3, i forordning (E U) 2016/429, og de vurderingsparametre, der er fastsat i samme forordnings artikel 7.

(4) De vurderede sygdomme omfatter 39 sygdomme, der på nuværende tidspunkt er opført i bilag II til forordning (EU) 2016/429, samt yderligere 19 sygdomme af særlig relevans for sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse eller handelsforanstaltninger, som for eksempel enzootisk kvægleukose, infektiøs bovin rhinotracheitis eller infektion med Aujeszkys sygdom-virus samt visse andre sygdomme, der er listeopført af OIE, som for eksempel surra (Trypanosoma evansi) eller ondartet lungesyge hos geder.

(5) Der blev med henblik på vurderingerne anmodet om 29 specifikke udtalelser fra EFSA vedrørende forskellige dyresygdomme. I den forbindelse fulgte EFSA den metode, der er fastsat i dens videnskabelige udtalelse, der blev vedtaget den 5. april 2017 om en ad hoc-metode for vurderingen vedrørende listeopførelse og kategorisering af dyresygdomme indenfor rammere af dyresundhedsloven. Med hensyn til de resterende sygdomme var vurderingerne baseret på nylige udtalelser fra EFSA eller på oplysninger stillet til rådighed af EU-referencelaboratorierne for dyresundhed. Der er taget hensyn til de relevante standarder fra OIE i forbindelse med alle de vurderede sygdomme.

(6) Resultaterne af EFSA's videnskabelige vurderinger var inkonklusive for så vidt angår visse sygdomme som for eksempel surra (Trypanosoma evansi), enzootisk kvægleukose, venezuelansk hesteencephalomyelitis, infestering med Varroa spp. (varroasyge) og koi-herpesvirus-sygdom. Under hensyntagen til drøftelserne under møderne for ekspertgrupperne om dyresundhed opfylder disse fem sygdomme kravene i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429. Sygdommene bør derfor opføres på listen i bilag II til nævnte forordning.

(7) Resultaterne af de videnskabelige vurderinger, der var blevet foretaget, viste, at smitsomt blæreudslæt hos svin, vesikulær stomatitis, epizootisk ulcerativt syndrom og smitsom svinelammelse ikke opfylder kravene i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429. Sygdommene bør derfor fjernes fra listen i bilag II til nævnte forordning.

(8) Samtidig opfylder surra (Trypanosoma evansi), ebolavirussygdom, paratuberkulose, japansk hjernebetændelse, vestnilfeber, Q-feber, infektiøs bovin rhinotracheitis /infektiøs pustuløs vulvovaginitis, bovin virusdiarré, bovin genital campylobakteriose, trichomoniasis, enzootisk kvægleukose, ondartet lungesyge hos geder, epididymitis hos får ( Brucella ovis), infektion med Burkholderia mallei (snive), infektion med equin arteritis-virus, equin infektiøs anæmi, dourine, kontagiøs equin metritis, hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig), infektion med Aujeszkys sygdom-virus, infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus, mycoplasmose hos fugle
( Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis), infektion med lavpatogen aviær influenza-virus, ornitose, infestering med Varroa spp. (varroasyge), infestering med Aethina tumida (lille stadebille), ondartet bipest, infektion med Tropilaelaps spp. og infektion med Batrachochytrium salamandrivorans kravene i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429. Sygdommene bør derfor opføres på listen i bilag II til nævnte forordning.

(9) Endvidere finder forordning (EU) 2016/429 i henhold til samme forordnings artikel 2, stk. 2, anvendelse på overførbare sygdomme, herunder zoonoser, uden at det berører reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003. Da de sygdomme, der er omfattet af reglerne i disse retsakter, nemlig listeriose, salmonellose (zoonotisk salmonella), trikinose, verotoksinproducerende E. coli og transmissible spongiforme encephalopatier, allerede er omfattet af sektorspecifikke regler, bør de fjernes fra listen i bilag II til forordning (EU) 2016/429.

(10) Listen over sygdomme i bilag II til forordning (EU) 2016/429 bør derfor ændres.

(11) Forordning (EU) 2016/429 bør derfor ændres.

(12) Da forordning (EU) 2016/429 anvendes fra den 21. april 2021, bør de ændringer heraf, der foretages ved nærværende forordning, finde anvendelse fra denne dato —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.07.2018
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet