Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1373 av 22. august 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1373 of 22 August 2019 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.8.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag afspejler disse ændringer. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1336 som følge af forekomster af afrikansk svinepest i Litauen, Polen. og Rumænien.

(2) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1336 har der været yderligere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin og tamsvin i Bulgarien, Polen og Slovakiet. Efter disse nylige tilfælde af sygdommen og under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Unionen er regionaliseringen i disse tre medlemsstater blevet revurderet og ajourført. Desuden er de eksisterende risikostyringsforanstaltninger også blevet revurderet og ajourført. Disse ændringer skal afspejles i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(3) I august 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionen Blagoevgrad og tre tilfælde hos vildtlevende svin i regionerne Smolyan og Veliko Tarnovo i Bulgarien i områder, der på nuværende tidspunkt er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og i regionen Shumen i umiddelbar nærhed af et område, der på nuværende tidspunkt er opført i del I i nævnte bilag. Dette udbrud og disse tilfælde af afrikansk svinepest udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Bulgarien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(4) I august 2019 blev der konstateret to udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i distriktet elblaski og tre tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i distrikterne biłgorjski, rycki og ostrodzki i Polen i områder, der er opført i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse udbrud og tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(5) I juli og august 2019 blev der konstateret ti udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin og tre tilfælde hos vildtlevende svin i Slovakiet. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1273 og (EU) 2019/1334 blev vedtaget som svar på disse forekomster. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1273 blev ophævet ved og erstattet af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1334, der anvendes indtil den 18. november 2019. I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1334 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, som Slovakiet har oprettet i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF, hvis de i samme direktivs artikel 10 og 11 fastsatte foranstaltninger finder anvendelse, som minimum omfatte de områder, der er opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Den epidemiologiske situation er dog fortsat med at udvikle sig.

(6) Disse nylige udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin og tilfældet hos et vildtlevende svin i Slovakiet udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette område i regionen Košice i Slovakiet, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i nævnte bilags del I og III.

(7) For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Bulgarien, Polen og Slovakiet afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I, II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.08.2019
Anvendelsesdato i EU
23.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet