Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/745 av 16. mai 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/745 of 16 May 2018 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom.

(2) Risikoen for spredning af afrikansk svinepest blandt vildtlevende dyr hænger sammen med den naturlige langsomme spredning af sygdommen blandt vildsvinepopulationer samt de risici, der hænger sammen med menneskelig aktivitet, således som det fremgår af den nylige epidemiologiske udvikling i sygdommen i Unionen, og som dokumenteret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) i den videnskabelige udtalelse fra Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd, som blev offentliggjort den 14. juli 2015, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 23. marts 2017, og i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 7. november 2017.

(3) Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag nu afspejler disse ændringer.

(4) Der blev i marts 2018 konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i det centraløstlige Polen (nemlig i gmina Sniadowo, gmina Latowicz og gmina Zambrow) i områder i Polen, der er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Der blev desuden konstateret andre tilfælde i den sydøstlige del af Polen (nemlig i gmina Urszulin og gmina Zmudz) i områder i Polen, der er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag.

(5) I marts 2018 blev der desuden konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i det sydøstlige Letland (nemlig i Saldus-regionen) på grænsen mellem et område, der er opført i del I, og et område, der er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag.

(6) For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredningen af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Polens og Letlands vedkommende afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som bør opføres i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Anvendelsesdato i EU
17.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet