Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1850 av 11. oktober 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1850 of 11 October 2017 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i de medlemsstater og områder af medlemsstater, der er opført i bilaget (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget er områderne i de berørte medlemsstater listeopført under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest.

(2) De dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, omfatter begrænsninger vedrørende afsendelse af levende svin, ornesæd, æg og embryoner fra svin, svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter indeholdende svinekød samt sendinger af animalske biprodukter fra svin fra de i visse dele af bilaget opførte områder.

(3) Desuden er der ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU fastsat dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der specifikt vedrører vildtlevende svin samt fersk kød, tilberedt kød og produkter bestående af eller indeholdende kød fra vildtlevende svin fra visse områder opført i bilaget.

(4) Med henblik på at tilpasse de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, til udviklingen i den epidemiologiske situation i de forskellige områder opført i bilaget bør der gives mulighed for visse undtagelser fra de begrænsninger, der er fastsat i nævnte gennemførelsesafgørelse, for så vidt angår visse typer af svineprodukter med oprindelse i de i de forskellige dele af bilaget opførte områder. De pågældende undtagelser bør tage hensyn til de forskellige risikoniveauer, der er forbundet med de forskellige typer af svineprodukter, og desuden være i overensstemmelse med de gældende risikobegrænsende foranstaltninger ved import af produkterne for så vidt angår afrikansk svinepest, jf. kapitel 15.1 i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr. Der bør ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU også fastsættes yderligere beskyttelsesforanstaltninger, i tilfælde af at sådanne undtagelser indrømmes.

(5) Afsendelse af sendinger af levende svin med henblik på omgående slagtning er forbundet med et lavere risikoniveau end andre former for flytning af levende svin, forudsat at der træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger. Ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør der derfor gives mulighed for en undtagelse for så vidt angår afsendelse af levende svin med henblik på omgående slagtning fra de i del II i bilaget opførte områder, forudsat at der træffes specifikke risikobegrænsende foranstaltninger.

(6) De pågældende risikobegrænsende foranstaltninger bør omfatte et krav om, at levende svin, der afsendes med henblik på omgående slagtning fra en bedrift beliggende i et område opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (i det følgende benævnt »afsendelsesbedriften«), kun stammer fra en enkelt særskilt avlsbedrift, der af den kompetente myndighed har fået forudgående tilladelse til at sende de pågældende svin til afsendelsesbedriften, og som er beliggende i et område opført i enten del I eller II i bilaget (i det følgende benævnt »avlsbedriften«). Desuden bør både afsendelsesbedriften og avlsbedriften have en fælles biosikkerhedsplan, der på forhånd er godkendt af den kompetente myndighed.

(7) Afsendelse af forskellige typer af svineprodukter er forbundet med forskellige risikoniveauer for spredning af afrikansk svinepest. Den nuværende udgave af Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr giver mulighed for mere fleksibilitet med hensyn til afsendelse af ornesæd fra områder, der er underlagt begrænsninger på grund af tilstedeværelsen af afrikansk svinepest. Derfor bør visse dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afsendelse af ornesæd, der er fastsat ved artikel 9, stk. 2, litra d), i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, nu udgå.

(8) De dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afsendelse af kød fra vildtlevende svin fra de berørte medlemsstater, der er fastsat ved artikel 15 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør opdateres under hensyntagen til det risikoniveau, der er forbundet med sådant kød. Det bør tillades at afsende kød fra vildtlevende svin indsamlet fra de i del I og II i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse opførte områder til andre områder i samme medlemsstat og til andre medlemsstater med en ubetydelig risiko for overførsel af den pågældende sygdom, forudsat at der træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger i forbindelse med flytningen af dette kød inden for samme medlemsstat og til andre medlemsstater.

(9) Siden juni 2017 er der blevet konstateret et antal tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i regionen Zlin i Tjekkiet. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1162 og (EU) 2017/1437 blev vedtaget som reaktion på de pågældende tilfælde, og disse retsakter finder anvendelse indtil den 30. september 2017. De pågældende tilfælde er forbundet med et øget risikoniveau, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(10) Visse områder i Estland og Polen er på nuværende tidspunkt opført i del I, II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Siden august 2016 er der ikke indberettet udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i visse områder i Estland og Polen, der på nuværende tidspunkt er opført i del III i nævnte bilag. På grundlag af nationale programmer for biosikkerhed, der skal forhindre spredning af afrikansk svinepest, er der desuden på tilfredsstillende vis indført overvågning af biosikkerhedsforanstaltninger på bedrifter i de pågældende områder. Disse kendsgerninger viser en forbedring af den epidemiologiske situation i de pågældende medlemsstater.

(11) Der blev i september 2017 konstateret nogle få tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i powiecie sokólski og sejneński i Polen i et område, der på nuværende tidspunkt er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde er forbundet med et øget risikoniveau, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(12) I september 2017 forekom der nogle få udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Cesu og Saldus novads i Letland, i Panevezys, Pasvalys og Ukmerge rajono savivaldybė i Litauen og i powiecie siedlecki i Polen. Disse udbrud forekom i et område, der på nuværende tidspunkt er opført i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Udbruddene er forbundet med et øget risikoniveau, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(13) Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i de berørte populationer af tamsvin og vildtlevende svin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som den nye sygdomssituation i Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen og Polen udgør. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, uden at der samtidig opstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen, og uden at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ændres med henblik på at tage hensyn til ændringerne i den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i de pågældende medlemsstater.

(14) De områder, der er berørt af de nylige tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Tjekkiet og Polen, bør nu opføres i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(15) Desuden bør de specifikke områder i Estland og Polen, der på nuværende tidspunkt er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og hvor der ikke for nylig er blevet indberettet udbrud af afrikansk svinepest, nu i stedet opføres i del II i nævnte bilag.

(16) Desuden bør de områder, der er berørt af de nye udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Letland, Litauen og Polen, nu opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I og II i nævnte bilag.

(17) Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(18) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.10.2017
Anvendelsesdato i EU
13.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet