Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1850 av 11. oktober 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1850 of 11 October 2017 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2018)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Denne rettsakten endrer beslutning 2014/709/EU og tilhørende vedlegg. I vedlegget er landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen delt inn og nummerert fra en til fire. Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så fallende sannsynlighet til del en. Områder som ikke er listeført i vedlegget regnes som tryggere enn listeførte områder. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.

For å kunne tilpasse bekjempelsestiltakene den epidemologiske utviklingen i de ulike områdene som er listet opp i vedlegget, og for å ikke unødenvdig forstyrre samhandelen, åpnes det nå opp for å kunne fravike enkelte av restriksjonene for visse produkter og forsendelser av levende svin til øyeblikkelig slakt. Dette skal være mulig for både forsendelser innenlands og til andre medlemsland. Det stilles krav til at evt. fravik fortsatt må være i tråd med risikoreduserende tiltakt i Verdens dyehelseorganisasjons (OIE) landdyrehelsekode kap. 15.1, og i tillegg innføres det en rekke egne sikkerhetstiltak som må følges for å kunne fravike restriksjonene.

Endringene i vedlegget til beslutning 2014/709/EU består i at landområdene i vedlegget justeres for å ta hensyn til den siste sykdsomsutviklingen. Nye områder i Tsjekkia og Polen legges til i del en og to av vedlegget pga. tilfeller av syke villsvin, mens spesifikke områder i Estland og Polen flyttes fra del tre til del to siden det ikke har vært nye tilfeller der over en viss tid. Samtidig gjør nye tilfeller hos griser i Latvia, Litauen og Polen at andre områder må flyttes fra del en og to til del tre.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i rettsakten er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Denne rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Det er knyttet ulik risiko for spredning av smitte til ulike produkter/transport av levende griser til øyeblikkelig slakting, og rettsakten åpner opp for at produkter med lav risiko for smitte/transport av levende griser til øyeblikkelig slakting, ikke må behandles likt med produkter med høy risiko. Rettsakten utgjør derfor en lettelse av enkelte forflytningstiltak, siden det det for enkelte produkter/transport av levende gris til øyeblikkelig slakt vil bli mer fleksibilitet. Fordi dette kun vil gjelde for produktene med lav risiko for smittespredning, og det i tillegg skal skje innenfor rammene av OIEs landdyrehelsekode i kombinasjon med egne EU-sikkerhetstiltak, vil ikke rettsakten ha effekt på dyrehelsa av betydning.

At enkelte områder i Estland og Polen ikke har hatt nye tilfeller over tid, og kan flyttes fra del tre til del to i vedlegget, er positivt. Samtidig legges det til flere nye områder, og andre områder flyttes fra del en og to til del tre, dvs. at afrikansk svinepest fortsatt spres i EU. Utviklingen er derfor negativ.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.10.2017
Anvendelsesdato i EU
13.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet