Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/351 av 24. februar 2017 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/351 of 24 February 2017 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I, II, III og IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i disse medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter blandt andet områder i Letland og Litauen.

(2) I februar 2017 forekom der to udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Salaspils novads i Letland og i Biržai rajono savivaldybė i Litauen i områder, der på nuværende tidspunkt er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Forekomsten af disse udbrud udgør en øget risiko, som det er nødvendigt at tage hensyn til. De relevante områder i Letland og Litauen i del I og II bør derfor nu opføres i del III i samme bilag.

(3) I januar 2017 forekom der nogle få tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Talsu og Tukuma novads i Letland i to områder, der på nuværende tidspunkt er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, men som ligger i umiddelbar nærhed af de områder, der er opført i del I i nævnte gennemførelsesafgørelse. Forekomsten af disse tilfælde udgør en øget risiko, som det er nødvendigt at tage hensyn til. De relevante områder i Letland bør derfor nu opføres i del II, i stedet for del I, i nævnte bilag, og der bør opføres nye områder i del I i samme bilag.

(4) Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i de berørte populationer af tamsvin og vildtlevende svin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som denne situation udgør for så vidt angår den pågældende sygdom i Letland og Litauen. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, uden at der opstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen, og uden at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ændres med henblik på at tage hensyn til ændringerne i den nuværende epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i Letland og Litauen.

(5) Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.02.2017
Anvendelsesdato i EU
20.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet