Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/178/EU av 27. mars 2014 om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision 2014/178/EU of 27 March 2014 concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2014)

Sammendrag av innhold
I 2014 ble det funnet afrikansk svinepest virus i Litauen og Polen. Kravene i denne rettsakt skal forsøke å optimalisere bekjempelsestiltak, forhindre spredning og begrense handelshindringer som følge av funnene. Tidligere rettsakter overfor Litauen og Polen vedrørende afrikansk svinepest oppheves. Også Italia har problemer med afrikansk svinepest. Denne rettsakten oppdaterer derfor kravene overfor Italia og opphever tidligere rettsakt overfor Italia.

Utgangspunktet er et forbud mot forflytting av levende svin og alle produkter av svin ifra områdene nevnt i rettsakten, dvs områder i Litauen, Polen og Italia. Risiko vurderers i forhold til hvilket område produktet kommer ifra og hvor smittefarlig produktet er.

Rettsaktens vedlegg deler de berørte områder inn etter tre risikonivåer:

• Del I: Risiko på grunn av nærhet til infiserte viltlevende svin
• Del II: Risiko hos viltlevende svin
• Del III: Risiko både hos villsvin og i tamgrisbesetninger

Flytting av levende svin, sæd, egg, embryo og animalske biprodukter utgjør en større smittefare enn flytting av kjøtt og kjøttprodukter.

På bakgrunn av en samlet vurdering av risiko i områdene og i produktet gir rettsakten unntak fra det generelle forbudet. For å hindre spredning av viruset settes strengere krav enn vanlig og spesielle helsesertifikater skal følge forsendelsene.

Epidemiologiske trekk ved afrikansk svinepest og tiden det tar før et område igjen kan oppnå fristatus er lagt til grunn for tidsrommet kravene skal gjelde i. Kravene er derfor gyldige til minst den 31. desember 2017.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom rettsakten ikke medfører noen regelverksendring i Norge forventes ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten erstatter forordningene 2014/93/EU, 2014/134/EU og 2005/3637EF. Ingen av disse rettsaktene setter krav i norsk regelverk i dag.

Rettsakten setter kun krav til Italia, Litauen og Polen. Forordning 178/2014/EU krever dermed ingen regelverksendring i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel. Rettsakten setter kun krav til Litauen, Polen og Italia og medfører ingen regelverksendring i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2014
Anvendelsesdato i EU
18.04.2014
Opphører å gjelde
31.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
18.04.2014