Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/609 av 11. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU med hensyn til identifikasjonstest for patogen afrikansk svinepest, forsendelser av svin gjennom områdene oppført i vedlegget og beslutningens anvendelsesperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2019/609 of 11 April 2019 amending Implementing Decision 2014/709/EU as regards the use of the pathogen identification test for African swine fever, the dispatch of the pigs through areas listed in the Annex and the applicability of the Decision

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i de medlemsstater og områder af medlemsstater, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelsen (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). Ved nævnte gennemførelsesafgørelse forbydes afsendelse af sendinger af tamsvin og svineprodukter samt sendinger af vildtlevende svin og produkter af vildtlevende svin fra de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelsen. Der fastsættes også andre regler, der har til formål at forhindre spredning af afrikansk svinepest, herunder oplysningskrav for medlemsstater. De dyresundhedsmæssige foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, finder anvendelse parallelt med foranstaltningerne i Rådets direktiv 2002/60/EF og har til formål at bekæmpe spredning af afrikansk svinepest, navnlig på EU-plan.

(2) Ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der også fastsat undtagelser fra forbuddet om afsendelse af levende svin fra visse områder angivet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, såfremt visse betingelser er opfyldt.

(3) Patogenidentifikationstesten (dvs. virusgenompåvisning ved polymerasekædereaktionen som beskrevet af EU-referencelaboratoriet for afrikansk svinepest) for afrikansk svinepest er det mest effektive værktøj til en tidlig påvisning af sygdommen, hvilket fremgik af erfaringerne fra medlemsstaterne under udviklingen i sygdommen i Unionen, og som dokumenteret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 23. marts 2017, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 8. november 2017, og i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i Den Europæiske Union, som blev offentliggjort den 29. november 2018. Patogenidentifikationstesten for afrikansk svinepest bør derfor erstatte den laboratorieundersøgelse, der i øjeblikket kræves i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Artikel 3 og 8 i nævnte gennemførelsesafgørelse bør derfor ændres.

(4) Forudsat at visse dyresundhedsmæssige betingelser fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er gennemført og behørigt overholdt, udgør afsendelsen af levende svin fra områder opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU til områder opført i del II og III i samme bilag i en anden medlemsstat gennem tilstødende områder, der allerede er opført i bilaget, og som udgør en territorial kontinuitet med restriktioner på grund af afrikansk svinepest, ikke en risiko for yderligere overførsel af virus, da svinene alene transporteres gennem områder med restriktioner. Der kræves derfor ikke godkendelse af sådan samhandel fra de kompetente myndigheder i transitmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten, og visse krav til oprindelsesmedlemsstatens afgivelse af oplysninger til Kommissionen og de andre medlemsstater bør ikke være obligatoriske. Artikel 3, stk. 4, i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(5) Anvendelsesperioden for de foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør tage højde for afrikansk svinepests epidemiologi samt tidsfristen for på ny at opnå status som sygdomsfri for så vidt angår afrikansk svinepest fastsat i kapitlet om afrikansk svinepest i sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed. I lyset af den nuværende epidemiologiske situation i Unionen og i tilgrænsende tredjelande og den indsats, der kræves for at bekæmpe sygdommen uden samtidig at pålægge unødvendige begrænsninger for samhandelen, bør anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU forlænges indtil den 21. april 2021. Datoen tager hensyn til anvendelsesdatoen for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, der finder anvendelse fra den 21. april 2021 og fastsætter beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af dyresygdomme. Det er vigtigt at videreføre igangværende foranstaltninger mod afrikansk svinepest på EU-plan i lyset af den nuværende epidemi af sygdommen.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.04.2019
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet