Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1118/2009 av 20. november 2009 som endrer forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige krav til import av visse fugler til Fellesskapet og krav til karantenekrav for disse

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2) I henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2007 skal medlemsstaterne sende Kommissionen og de øvrige medlemsstater en liste over godkendelsesnumrene på godkendte karantænefaciliteter og -centre på deres område. I bilag V til forordningen er der fastsat en liste over godkendte karantænefaciliteter og -centre.

(3) Østrig har gennemgået sine godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over disse faciliteter og centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2009
Anvendelsesdato i EU
10.12.2009
EFTA/EØS-flagg

EØS

norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2010
Anvendes fra i Norge
12.07.2010