Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1118/2009 av 20. november 2009 som endrer forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige krav til import av visse fugler til Fellesskapet og krav til karantenekrav for disse

Commission Regulation (EC) No 1118/2009 of 20 November 2009 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2) I henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2007 skal medlemsstaterne sende Kommissionen og de øvrige medlemsstater en liste over godkendelsesnumrene på godkendte karantænefaciliteter og -centre på deres område. I bilag V til forordningen er der fastsat en liste over godkendte karantænefaciliteter og -centre.

(3) Østrig har gennemgået sine godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over disse faciliteter og centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2009
Anvendelsesdato i EU
10.12.2009
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2010
Anvendes fra i Norge
12.07.2010