eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/78 av 15. juli 2016 om etablering av administrative bestemmelser for EC-typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til deres 112-baserte innebygde eCall-systemer og felles krav til gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/758 når det gjelder personvern og databeskyttelse og data for brukere av slike systemer

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/78 av 15. juli 2016 establishing administrative provisions for the EC type-approval of motor vehicles with respect to their 112-based eCall in-vehicle systems and uniform conditions for the implementation of Regulation (EU) No 2015/758 of the European Parliament and of the Council with regard to the privacy and data protection of users of such systems

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.4.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/78 er en gjennomføringsforordning fra EU-kommisjonen som fastsetter administrative bestemmelser for EF-typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til eCall-systemer samt ettermonterbare eCall-systemer. Når det gjelder beskrivelse av og krav til innføring av 112-baserte eCall-systemer generelt, så er dette beskrevet i forordning 2015/758. Tekniske krav og testprosedyrer følger av forordning 2017/79.

Forordning 2017/78 beskriver typegodkjenningsprosessen for kjøretøy med integrerte eCall-systemer i artikkel 2, for separate tekniske enheter og komponenter i artikkel 3. Plassering av typegodkjenningsmerket beskrives i artikkel 4. I vedleggene til forordningen finnes eksempler på søknadsskjemaer som skal forenkle søknadsprosessen for produsentene.

Krav til brukerens datasikkerhet og personvern er beskrevet i artikkel 5. Ansvaret om å utføre tilstrekkelige tiltak for å ivareta brukerens personvern er i hovedsak tillagt fabrikanten av kjøretøyet/eCall-systemene .

Fabrikanten skal uansett informere eieren av kjøretøyet om at de foretatte tiltak er i overensstemmelse med artikkel 6, punkt. 9, i forordning (EU) 2015/758. Informasjonen skal baseres på modellen i vedlegg 1 del 3 til nevnte forordning.

Det er også krav til fortløpende sletting av data i systemets minne og at dataene bare er tilgjengelige når eCall-systemet utløses.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:
Forordning 2015/758 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Norsk gjennomføring:
Forordning 2017/78 vil bli implementert på egnet sted i bilforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens vegvesen av betydning utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk. Det er lite sannsynlig at kjøretøyprodusenter med slike systemer vil søke om typegodkjenning i henhold til denne forordning i Norge. Noe mer sannsynlig er det at norske produsenter av elektroniske komponenter og systemer kan søke om komponenttypegodkjenning i henhold til artikkel 4 i denne forordning.

Prosedyre og administrative ressurser for slike typegodkjenninger er ikke forberedt hos utøvende myndighet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren, og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble publisert i EU-tidende den 17.01.17, og trådte i kraft i EU den 06.03.17. Den kommer til anvendelse i EU fra 31.03.18.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.07.2016
Anvendelsesdato i EU
31.03.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet