Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/55/EU av 16. april 2014 om elektronisk faktura for offentlige anskaffelser

Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.08.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder etablering av felles europeisk standard for elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige anskaffelser. Direktivet får anvendelse for de anskaffelser som foretas i henhold til direktivene 2009/81/EF (forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) 2014/23/EU (konsesjonskontrakter), 2014/24/EU (klassisk direktiv) og 2014/25/EU (forsyningsdirektiv).

I direktivet anmodes den relevante europeiske standardorganisasjon om å utarbeide en europeisk standard for et strukturert og logisk innbyrdes forbundet sett termer og dets betydning som spesifiserer kjerneelementene i en elektronisk faktura. Videre pålegges medlemsstatene å sikre at oppdragsgivere mottar og behandler elektroniske fakturaer som er i overensstemmelse med den europeiske standard for elektronisk fakturering.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter er i dag pålagt å kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at nevnte etatene mottar dokumentet i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat”, jf Digitaliseringsrundskrivet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 2. september 2013, pkt 1.6. Forvaltningsorganer plikter å ta i mot faktura og kreditnota på standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF) versjon 2.0 fra og med 1. juli 2014, jf. forskrift 5. april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning § 10. Forskriften er hjemlet i forvaltningslovens § 15 a. Fra 1. januar 2015 plikter fylkeskommunene og kommunene å gjøre det samme, jf. samme forskrifts § 12. Standarden ”Elektronisk handelsformat” er utarbeidet gjennom det europeiske Peppol-samarbeidet.

Rettslige konsekvenser
Det må utarbeides implementeringsforskrift. Denne utarbeides av KMD. Pliktsubjekter etter forskriften vil være oppdragsgivere etter lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlig anskaffelser. Forskriften hjemles i en ny hjemmelsbestemmelse som tas inn i lov om offentlige anskaffelser. Medlemslandenes implementeringsfrist er 27. november 2018.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2014
Gjennomføringsfrist i EU
27.11.2018
Anvendelsesdato i EU
27.11.2018
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
30.08.2018
Høringsfrist
01.11.2018