Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/665 av 17. april 2019 om endring av vedtak 2005/270/EF om fastsettelse av skjemaene som i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall skal benyttes i forbindelse med databasesystemet

Commission Implementing Decision (EU) 2019/665 of 17 April 2019 amending Decision 2005/270/EC establishing the formats relating to the database system pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I direktiv 94/62/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/852, fastsættes generelle beregningsregler med hensyn til opfyldelse af genanvendelsesmålene for emballageaffald for 2025 og 2030. Ifølge direktivet pålægges medlemsstaterne at rapportere data til Kommissionen vedrørende gennemførelsen af genanvendelsesmålene for hvert kalenderår i henhold til et skema, der fastlægges af Kommissionen.

(2) Kommissionens beslutning 2005/270/EF bør ændres for at bringe bestemmelserne heri i overensstemmelse med de nye bestemmelser i direktiv 94/62/EF for så vidt angår beregningen med hensyn til opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, vedrørende muligheden for at tage hensyn til genbrugssalgsemballage, i artikel 5, stk. 3, for så vidt angår træemballage, som repareres med henblik på genbrug, og i artikel 6a, samt ændringerne af artikel 12 om rapportering.

(3) I beregningsreglerne med hensyn til opfyldelse af målene for emballage og emballageaffald for 2025 og 2030, der er fastsat i artikel 6a, stk. 1 og 2, i direktiv 94/62/EF, præciseres det, at det kun er affald, der bringes ind i en genanvendelsesproces, eller affald, der har opnået »affaldsfasens ophør«-status, som bør indgå i beregningen af genanvendelsesmålet, og som hovedregel bør målingen af affald foretages i form af det input, der bringes ind i genanvendelsesprocessen. For at sikre en ensartet anvendelse af beregningsreglerne og dataenes sammenlig­nelighed bør beregningspunkterne for de vigtigste emballagematerialer og genanvendelsesprocesser specificeres.

(4) Med henblik på at sikre en harmoniseret rapportering om metaller, der sorteres efter forbrænding af emballageaffald, og genanvendelse af høj kvalitet, bør der fastlægges en fælles metode til at beregne mængden af disse metaller. Metoden bør alene tage hensyn til metalindholdet i de materialer, der udskilles fra forbrændin­gsbundasken med henblik på at blive genanvendt som metaller, og den bør sikre, at der alene tages hensyn til metaller hidrørende fra forbrænding af emballageaffald.

(5) Ifølge artikel 6a, stk. 3 og 8, i direktiv 94/62/EF skal de data, der beregnes og rapporteres, underbygges af et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af materialestrømme i emballageaffald. Medlemsstaterne bør til dette formål træffe foranstaltninger for at sikre høj pålidelighed og nøjagtighed af de data, der indsamles om genereret og genanvendt emballageaffald, navnlig ved at indsamle data direkte fra økonomiske aktører og ved at anvende elektroniske registre som omhandlet i artikel 35, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF og tekniske specifikationer, der finder anvendelse på sorteret affald.

(6) I de skemaer, som medlemsstaterne anvender til at rapportere data i henhold til artikel 12, stk. 3a, i direktiv 94/62/EF, bør der tages højde for de regler for rapportering om genanvendelsesmålene for emballage og for genbrugsemballage, der er fastsat i direktiv 94/62/EF.

(7) I skemaerne til rapportering om genbrugsemballage bør der tages hensyn til oplysningerne om genbrugs­emballage, der bringes i omsætning for første gang, og om det antal cyklusser, som emballagen gennemløber pr. år, hvilket er afgørende for at bestemme andelen af genbrugsemballage sammenlignet med engangsemballage. Da genbrugssalgsemballage kan tages i betragtning i forbindelse med genanvendelsesmålene, bør der også skelnes mellem genbrugssalgsemballage og anden genbrugsemballage.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 94/62/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.04.2019
Anvendelsesdato i EU
16.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet