Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/896 av 19. juni 2018 om metodologi for å beregne årlig konsum av lettvekts plastbæreposer, og om endring av vedtak 2005/27/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/896 of 19 June 2018 laying down the methodology for the calculation of the annual consumption of lightweight plastic carrier bags and amending Decision 2005/270/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2018)

Beskrivelse
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/896 beskriver metode for å beregne mengden plastbæreposer satt på markedet.

Rettsakten følger av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/720 om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall, som pålegger medlemslandene enten å nå reduksjonsmål eller sørge for at lettvekts plastbæreposer ikke lenger gis ut gratis ved salg. I direktivet defineres lettvekts plastbæreposer som plastbæreposer med en veggtykkelse på under 50 my. Plastbæreposer med en veggtykkelse under 15 my kan likevel unntas fra nasjonale virkemidler/reduksjonsmål.

Gjennomføringsrettsakten gir føringer for nasjonal rapportering og rapportering fra næringslivet til myndigheter. I den årlige rapporteringen skal alle plastbæreposer med veggtykkelse opp til 50 my omfattes av den årlige rapporteringen. Det vil si at det også skal rapporteres for lettvekts plastbæreposer under 15 my og som etter direktivet ikke må være omfattet av nasjonale virkemidler.

Direktivet om reduksjon i bruk av plastbæreposer skal bidra til reduksjon i forbruket av lettvekts plastbæreposer i Europa. Dette skal blant annet føre til redusert forsøpling og marin forsøpling. Denne gjennomføringsrettsakten skal bidra til å sikre at medlemslandene når de fastsatte reduksjonsmålene, gjennomfører regelverket og rapporterer entydig.

Sammendrag av innhold
Beregningen av årlig forbruk av lettvekts plastbæreposer kan skje på to måter, enten ved å rapportere antall eller vekt.

Ved rapportering av antall skal medlemslandene enten rapportere

1. totalt antall lettvekts plastbæreposer satt på det nasjonale markedet, eller

2. summen av

- antall lettvekts plastbæreposer innrapportert fra aktører i markedet, beregnet på grunnlag av inntekter fra skatter, avgifter eller gebyrer som forbrukeren betaler per plastbærepose, og

- antall lettvekts plastbæreposer som settes på det nasjonale markedet og som er unntatt fra disse skattene, avgiftene eller gebyrene.

Ved rapportering av mengde i vekt skal medlemslandene enten rapportere

1. den totale vekten av lettvekts plastbæreposer satt på det nasjonale markedet, eller

2. summen av

- vekten på lettvekts plastbæreposer innrapportert fra aktører i markedet, beregnet på grunnlag av inntekter fra skatter, avgifter eller gebyrer som forbrukeren betaler per plastbærepose, og

- vekten på lettvekts plastbæreposer som settes på det nasjonale markedet og som er unntatt fra disse skattene, avgiftene eller gebyrene.

Begge metoder forutsetter rapportering hvert kalenderår. Medlemslandene er ikke pålagt å skille mellom lettvekts plastbæreposer med veggtykkelse over og under 15 my, men gjennomføringsrettsakten åpner for at slik rapportering er mulig i form av en frivillig rapportering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsrettsakten vil gi behov for å endre avfallsforskriften kapittel 7 om emballasjeavfall.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Produsenter og importører har tilgjengelig statistikk i dag, men gjennomføringsrettsakten vil kunne medføre noe økte administrative kostnader for både myndighetene, produsentene og importørene knyttet til rapportering. Kostnadene vil påvirkes av hvilken form for rapportering Norge velger, da næringslivet ikke har sammenstilt alle nødvendige data i dag.

Sakkyndige instansers merknader
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/720 om lettvekts plastbæreposer er under vurdering av EØS/EFTA-statene, og det er ikke gjennomført høring av dette direktivet eller gjennomføringsrettsakten.

Vurdering
Norge vil kunne rapportere etter de nye rapporteringsforpliktelsene.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/720 om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasje, som pålegger medlemslandene å redusere bruk av plastbæreposer er fremdeles til vurdering i EØS statene.

Status
Gjennomføringsrettsakten er publisert i Official Journal OJ L 160/10 25.6.2018. Rettsakten er under vurdering av EØS/EFTA-statene.

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for miljø ved skriftelig prosedyre (posisjonsnotat ble sendt ut for innspill/merknader 06.09.18 med svarfrist 13.09.18).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.06.2018
Anvendelsesdato i EU
15.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet