EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 30. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til listen over enheter som er unntatt

(Draft) Delegated Implementing Regulation (EU) .../... of 30 January 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the list of exempted entities with regard to the list of exempted entities

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR - European Market Infrastructure Regulation). Rettsakten er relatert til at Storbritannia trer ut av EU og vil være relevant i tilfelle det ikke blir noen enighet om overgangsperiode mellom EU og Storbritannia.

Kommisjonsforordningen tilføyer Storbritannia på listen i EMIR artikkel 1(4)(c) som angir hvilke lands sentralbanker og offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld som er unntatt fra kravene i EMIR. Kommisjonsforordningen får anvendelse i EU fra dagen Storbritannia trer ut av EU dersom det ikke blir noen enighet om overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Før forordningen tas inn i EØS-avtalen. må det sikres resiprositet, dvs at relevante offentlige organer og Norges Bank får unntak fra bestemmelser som tilsvarer EMIR som vil gjelde i Storbritannia.Dette vil være avgjørende for at rettsakten skal være akseptabel for å tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at relevante offentlige organer og Norges Bank får unntak fra bestemmelser som tilsvarer EMIR som vil gjelde i Storbritannia.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Merk imidlertid at relevante offentlige organer og Norges Bank må få unntak fra bestemmelser som tilsvarer EMIR som vil gjelde i Storbritannia.

Status
Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen, men har ikke trådt i kraft i EU. Europaparlamentet og Rådet har rett til å komme med innvendinger til forordningen før den trer i kraft.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet