Endring av bestemmelsene for import av solsikkeolje fra Ukraina

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1151/2009 av 27. november 2009 om fastsetting av særlige krev til import av solsikkeolje med opprinnelse i eller avsendt fra Ukraina på grunn av risiko for forurening med mineralsk olje og om oppheving av vedtak 2008/433/EF

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2008/433/EF af 10. juni 2008 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie blev vedtaget for at beskytte folkesundheden, efter at der i april 2008 blev konstateret et højt indhold af mineralsk paraffin i solsikkeolie fra Ukraine.

(2) De ukrainske myndigheder har underrettet Kommissionens tjenestegrene om, at der er etableret et passende kontrolsystem, som skal sikre, at det for alle sendinger af solsikkeolie, der skal eksporteres til Fællesskabet, certificeres, at olien ikke indeholder mineralsk olie i koncentrationer, der gør solsikkeolien uegnet til konsum.

(3) Dette kontrol- og certifikatudstedelsessystem er blevet nøje vurderet af Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne og blev drøftet på mødet den 20. juni 2008 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Det blev konkluderet, at kontrol- og certifikatudstedelsessystemet kunne accepteres.

(4) Europa-Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor aflagde den 16.–24. september 2008 et kontrolbesøg i Ukraine for at vurdere de kontrolsystemer, der er oprettet til forebyggelse af, at solsikkeolie, der er beregnet til eksport til Fællesskabet, forurenes med mineralsk olie. Kontrolholdet konkluderede, at de ukrainske myndigheder har taget det nye officielle kontrolsystem til forebyggelse af, at der forekommer mineralsk olie i solsikkeolie, der er beregnet til eksport til Fællesskabet, i brug, og at der er tilstrækkelige garantier for, at kontrolsystemet virker. Kontrollen viste imidlertid, at de undersøgelser, der var foretaget af de ukrainske myndigheder, ikke havde afsløret forureningskilden på grund af manglende officiel prøveudtagning og opfølgning heraf.

(5) Risikoniveauet taget i betragtning og i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i beslutning 2008/433/EF har medlemsstaterne kontrolleret alle sendinger af solsikkeolie med oprindelse i Ukraine for at sikre, at disse sendinger ikke har et uacceptabelt indehold af mineralsk olie, og at oplysningerne i det obligatoriske certifikat er nøjagtige. Resultaterne af kontrollerne viser, at det kontrol- og certifikatudstedelsessystem, de ukrainske myndigheder har oprettet, er nøjagtigt og pålideligt. Alle analyseresultater har bekræftet, at det indhold af mineralsk olie, der er angivet i certifikatet, er korrekt.

(6) Det bør fastsættes, at prøveudtagning fra sendinger af solsikkeolie med henblik på testning for mineralsk olie skal foretages i overensstemmelse med bestemmelserne om prøveudtagning i Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagningsog analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og benzo(a)pyren i fødevarer og den internationale standard ISO 5555:2003 om prøveudtagning af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier.

(7) De nuværende foranstaltninger bør derfor tages op til revision. Da der er tale om væsentlige ændringer, bestemmelserne gælder umiddelbart og er bindende i alle enkeltheder, bør beslutning 2008/433/EF afløses af nærværende forordning, der kan tages op til revision på et senere tidspunkt på baggrund af resultaterne af de kontroller, medlemsstaterne udfører.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.2010
Anvendes fra i Norge
01.03.2010