Endring av reglene for transport av dyr i forbindelse med blåtunge

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar 2009 om endring af forordning (EF) nr. 1266/2007 hva gjelder betingelsene for transport av dyr innenfor samme sperresone og betingelsene for unntak av dyr fra uttransporteringsforbudet i rådsdirektiv 2000/75/EF

Commission Regulation (EC) No 123/2009 of 10 February 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards conditions for movements of animals within the same restricted zone and the conditions for exempting animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer regler om overvåking og forflytting av dyr innenfor og ut av restriksjonssoner som følge av blåtunge. Etter at mange land er godt igang med sine vaksinasjonsprogram, har man erfart et behov for en enklere håndtering av forflytning av vaksinerte dyr ut av risikosonene. Det har videre vært et ønske om å kunne vaksinere utenfor dagens risikosone av smitteforebyggende hensyn. Problemet er diskutert på CVO-møter ved to anledninger, i Strasbourg (i midten av oktober) og i Brussel (tidlig i november). Dette forslaget reflekterer konklusjonene fra CVO-møtet og også diskusjonen i EUs faste komité for næringsmidler og dyrehelse (SCFCAH), seksjon dyrehelse og dyrevelferd.

Vedtaket vil gjøre det enklere å foreta forebyggende vaksinering av dyr i blåtungeutsatte områder hvor det ikke er virussirkulasjon. Det er i utgangspunktet kun tillatt å vaksinere i risikosonen (protection zone). Det er ikke tillatt å vaksinere i overvåkningssonen (surveillance zone). Forslaget deler risikosonen i to, en restriksjonssone med og en sone uten virussirkulering, og det vil være tillatt å vaksinere i begge disse sonene. Det vil følgelig tillates vaksinering også i soner uten virussirkulasjon. Det kan etableres en overvåkningssone utenfor denne delte risikosonen, dersom medlemslandet ønsker det.

Det vil gjelde litt ulike regler for forflytning av dyr ut fra sonene med eller uten virussirkulering. Fra den ytre risikosonen (uten virussirkulering), som nå kalles "lower-risk area", kan dyrene etter forslaget flyttes ut fra sonen tidligere enn 60 dager etter vaksinering uten å PCR-teste dyret (virusidentifikasjonstest), dvs man behøver bare å vente det antall dager det tar for å fastslå immunitet etter vaksineringen (etter vaksinefabrikantens spesifikasjon). PCR-testing vil fortsatt være krav ved forflyting av vaksinerte dyr ut fra risikosone med virussirkulering, jf Vedlegg III, del A, punkt 5 (b).

I "lower-risk" area vil det være krav om et overvåkningsprogram med kontrolldyr.

Merknader
Rettsakten vil kreve endring i "forskrift 30. april 2008 nr. 416 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue". På grunn av at rettsakten ennå ikke er behandlet i EØS-komitéen, og at det er viktig for Norge å kunne være mest mulig forberedt i forhold til et eventuelt valg av vaksinering som bekjempelsesstrategi, foreslåes å ta bestemmelsene inn nasjonalt i påvente av at rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen. Utkast til endringsforskrift er sendt på høring 18. mars 2009, jf vedlagte høringsbrev.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Utkast til rettsakt er vurdert som faktanotat av Spesialutvalget.

Vurdering
Endringene er relevante og akseptable for Norge.

Norge har, etter påvisningen av blåtungesmittede dyr på Sørlandet, kommet i en situasjon med etablerte restriksjonssoner. Dette innebærer at reglene for forflytning av dyr innenfor og ut fra restriksjonssoner har blitt aktuelle også her i landet. For forvaltningen medfører situasjonen med restriksjonssoner merarbeid mhp sjukdomsbekjempelse, saksbehandling, informasjon og beredskap, og også næringen må bruke mer tid på sjukdomsbekjempelse, informasjonsarbeid og beredskap. Denne regelverksendringen vil ikke påvirke dette arbeidet i nevneverdig grad på det nåværende tidspunkt, men dersom Norge velger å innføre vaksinering som bekjempelsesstrategi vil denne regelverksendringen legge til rette for en enklere forflytning av vaksinerte dyr. Det vurderes fortløpende hvorvidt det vil være hensiktsmessig å igangsette vaksinering i Norge.

Denne regelverksendringen gjør det mulig å etablere en sone uten virussirkulering, innenfor en risikosone, hvor det kan vaksineres. Uten denne endringen vil det kun være mulig å foreta vaksinering i risikosonen, som den tidligere var definert. Endringsforslaget vil være en bedre løsning, sett fra et smittemessig synspunkt, i forhold til det tidligere regelverket, selv om vi i utgangspunktet kunne ønske oss enda strengere regler for forflytning ut av "lower-risk area". Mattilsynet vurderer det som viktig å fastsette denne bestemmelsen så hurtig som mulig, og har derfor klarert at den vil kunne fastsettes nasjonalt i påvente av behandlingen i EØS-komitéen.

Andre opplysninger
Både næring, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har hatt innvendinger til noen av de foreslåtte endringene. Det samme hadde flere medlemsland. Den norske kommentaren som ble sendt til kommisjonen, jf vedlegg, gikk vesentlig på at de tiltak som skal iverksettes for å hindre smittespredning med forflytning av dyr ut av vaksinasjonssonen fri for virussirkulering (lower-risk area), ikke kan anses å være tilstrekkelige. Det ble fremstilt et ønske om at det enkelte mottakerland selv kunne bestemme om kravet i Vedlegg III, p 5 (b), om en ekstra testing av dyrene før de forlater sonen til frisoner, kan utelates eller ikke. Etter vår oppfatning vil den overvåkning med kontrolldyr, som det vil være krav til i "lower-risk" sonen, ikke være tilstrekkelig til å oppdage virussirkulasjon på et tidlig nok tidspunkt. Den samme oppfatning ble hevdet fra flere medlemsland, og Norges kommentar ble støttet spesielt fra Sverige. Mange land kritiserte også at kompliserte blåtungesaker kom opp til vurdering på andre SCFCAH-møter enn dyrehelse, noe Norge støttet i kommentaren til kommisjonen.

Forslaget til rettsakt, med noen mindre endringer, ble etter en del diskusjon gitt tilslutning fra de fleste medlemsland på møtet den 2-3 desember. En endring var at det ikke lenger skulle være krav om at kontrolldyrene skulle være seronegative (negative mhp antistoffer i blod). Laboratorietesting av kontrolldyrene kan etter endringen i tillegg til serologisk testing skje også med andre testmetoder, som virus identifikasjonstest.

Det ble i tillegg avgitt en erklæring om at kommisjonen skulle arrangere et møte, hvor en task force gruppe (ekspertgruppe) skulle se nærmere på overvåkningsprogrammet, og på mulige alternativer til kontrolldyr overvåkning. Ekspertmøtet (Task Force Animal Disease Surveillance) ble holdt 22. januar 2009. Gruppen konkluderte med at overvåkningen med kontrolldyr kan erstattes med en spesiell design av "repeated cross sectional surveys", som må være like sikker og robust som overvåkning med kontrolldyr. Dette kan oppnås gjennom regelmessig PCR-testing av storfepopulasjonen (både vaksinerte og uvaksinerte dyr) ved å bruke prøver fra slakteri og/eller fra andre overvåkningsprogram eller andre kilder. Dette vil være en ordning som vil være enklere å administrere, mer fleksibel og mer ressursvennlig.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Prosessen i EU : Utkastet ble fremlagt for votering i EUs faste komité for næringsmidler og dyrehelse (SCFCAH), seksjon fôr, 27 november 2008, men saken ble utsatt til SCFCAH, seksjon dyrehelse og dyrevelferd 2-3 desember på grunn av en del innvendinger fra medlemslandene. Også Norge sendte kommentarer til rettsakten, jf vedlegg. På SCFCAH dyrehelse og dyrevelferd 2-3 desember ble forslaget gitt tilsutning etter en del mindre endringer. Det ble samtidig gitt en erkæring fra Kommisjonen om å arrangere et ekspertmøte om overvåkning av dyresjukdommer i januar 2009, for å ta opp til vurdering overvåkningsprogrammet med kontrolldyr i "lower-risk areas". Dette pga at så mange medlemsland uttrykte skepsis til at slik overvåkning ville være tilfredstillende, både sett fra et ressurssynspunkt og ut fra et behov for å kunne oppdage virussirkulering på et tidlig nok tidspunkt til å motvirke smittespredning i forbindelse med forflytning av dyr.

Det varslede arbeidsgruppemøtet ble holdt 2. mars 2009, hvor det ble diskutert ulike behov for endringer av hele bluetongueforordningen (1266/2007), bla krav til overvåkningsprogram i "lower risk areas". Det ble sagt fra Kommisjonen at man ønsket innspill fra medelemslandene til et arbeidsdokument som ble fremlagt, og at forslag til endringer ville komme opp til behandling i SCFCAH i mai 2009.Prosessen i Norge: Husdyrnæringen og Veterinærinstituttet har vært konsultert i forbindelse med utkastet. Utkast til forskrift er sendt på en kort høring med hensyn på fastsettelse nasjonalt. Det vil videre bli holdt et høringsmøte den 2. april 2009. Det er ingen merknader til dette høringsmøtet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2009
Gjennomføringsfrist i EU
14.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 1-4
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2010
Anvendes fra i Norge
07.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0123
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro