Endringer til kontrollapparatet for veitransport

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1266/2009 av 16. desember 2009 om tiende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport

Commission Regulation (EU) No 1266/2009 of 16 December 2009 adapting for the tenth time to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2012)

Sammendrag av innhold
I forbindelse med innføringen av digital fartsskriver ble det innført et vedlegg 1 B til Rådsforordning (EØF) 3821/85 som fastsetter de tekniske spesifikasjonene til digitale fartsskrivere. Fra tidligere av er det i vedlegg 1 til forordning 3821/85 fastsatt tekniske spesifikasjonene til analoge fartsskrivere.

De tekniske spesifikasjonene i vedlegg 1B bør tilpasses den tekniske utviklingen, og systemets sikkerhet og driftskompatibilitet mellom fartsskrivere og sjåførkort bør i denne sammenheng vies særlig oppmerksomhet. Denne endringsforordningen er ment å forbedre funksjonaliteten og utstyret ved å gjøre det enklere å bruke, samt forbedre sikkerheten. Endringen har bare fokusert på det som kan introduseres i dagens digitale fartsskrivere.

Noen av endringene:

Funksjonalitet og krav - Kap. III

Det gjøres endringer i hva som registreres i digital fartsskriveren når kjøretøyet stanser. Registrering av kjøring, hvil og tilgjengelighetstid blir mer lik som for den analoge fartsskriveren. Endringen vil gjøre at registrering av kjøretid i en analog og en digital fartsskriver blir lik. Den digitale fartsskriveren vil også registrere den faktiske hendelsen og ikke "runde av" kjøretiden slik at sjåførene får mer kjøretid enn de egentlig har hatt. Denne endringen er utelukkende en fordel for sjåfører og transportforetak, og er et spørsmål om teknisk endring i digital fartsskriver når ordlyden i forordningen er endret.

Installasjon - Tillegg til Kap V

Det er gjort endringer i krav til hvor og når den digital fartsskriveren skal være aktivert og kalibrert. Bakgrunnen er blant annet hensiktsmessighetshensyn. Fartsskriveren skal nå kreves aktivert fra kjøretøyprodusenten når kjøretøyet skal brukes til kjøring innenfor kjøre- og hviletidsregelverket (forordning 561/2006). Kalibrering kan skje på et senere tidspunkt, når VRN er kjent, og kan skje i et verksted. Det er også gjort endringer i kravet til hvor installasjonsplaten kan monteres ut fra praktiske hensyn. Det er også stilt krav til hva verkstedene skal sjekke dersom det blir oppdaget hendelser eller feil som kan indikere manipulasjon med fartsskriveren.

Elektronisk utveksling av informasjon om fartsskriverkort - Tillegg til kap VII

Det er kommet til et krav om elektronisk utveksling av data for at medlemslandene skal kunne kontrollere fartsskriverkort som er utstedt, om vedkommende som søker om fartsskriverkort innehar kort fra et annet medlemsland osv. Det er ikke sagt hva slags elektronisk system det skal være, og det er ikke stilt krav om et bestemt system. I dag eksisterer et slikt system - TACHOnet - som alle medlemsland med noen få unntak er tilknyttet.

Det stilles også krav om at det skal kunne utveksles elektronisk data om fartsskriverkort i en kontroll på veg. Statens vegvesen sine kontrollører har et slikt system i dag, og denne endringen vil derfor ikke få betydning for dem. Politiets kontrollører har pr i dag ikke et tilsvarende elektronisk datasystem som kan kontrollere fartsskriverkort på veg, og deres system vil måtte oppgraderes.

Merknader
Forordningen har størst betydning for produsentene av fartsskrivere, ettersom de må tilpasse programvaren for digitale fartsskrivere i henhold til endringene. Endringene er imidletid også gjort for å gjøre det bedre for sjåførene å bruke den digitale fartsskriveren.

De som arbeider med digitale fartsskrivere må gjøre seg kjent med endringer i disse. Produsentene må tilpasse fartsskriveren til endring i funksjonalitet. Forøvrig vil sjåføren merke lite til endringene. Regelverket vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen Vegdirektoratet (VD) var skeptisk til å innføre et punkt om elektronisk utveksling av data i kapittel 7 av to grunner. VD mener at det ikke er korrekt å innføre et slikt krav i vedlegg 1B, men at dette hører innunder endring av forordning (EØF) 3821/85. Begrunnelsen er at vedlegg 1B omhandler tekniske spesifikasjoner og krav til fartsskriver, og ikke kontrollhensyn. Det kan for øvrig stilles spørsmål om ikke fristen for å innføre dette punktet - 1. oktober 2011 - er for kort for AETR medlemsland som må implementere denne endringsforordningen samtidig som EU medlemsland. Norge påpekte disse to forhold i komitémøte.
Vurdering

Endringsforordningen anses for EØS relevant og akseptabel. Det vises i den sammenheng til den lange og faste avtalepraksisen for at kjøre- og hviletidsregelverket for vegtransport i EØS er blitt gjort til en del av EØS-avtalen.

Forordningen innebærer for øvrig en forbedring for brukere av digital fartsskriver. Mekanikere som arbeider med digital fartsskriver må imidlertid bli gjort kjent med endringene. Det kreves ingen tekniske eller materielle tilpasninger ved innlemming av forordningen i EØS avtalen.

Andre opplysninger
Endring og tilpasning av vedlegg 1B har vært utarbeidet gjennom et toårig EU-prosjekt som startet i mars 2007 (SMART - Support, Maintain and Improve the Digital tachograph). Det har i etterkant vært avholdt arbeidsgruppemøter i regi av Kommisjonen, der forslagene fra EU-prosjektet har vært gjennomgått, innspill og endringer fra medlemslandene, bransjen og organisasjoner, og som endte i en avstemming over forslagene.

Status
Endringsforordningen er vedtatt av Kommisjonen 16. desember 2009 gjennom skriftlig prosedyre fra medlemslandene. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 10.12.2010 ved komitebeslutning 132/2010.

Kommisjonsfororningen ble publisert 22. desember 2009 i Official Journal of the European Union. Den gjelder fra 20. dag etter publikasjonen, 11. januar 2010, og noen av punktene (7.2, 7.3, 7.5) skal tre i kraft fra samme dag.

Med noen unntak skal forordningen tre i kraft fra 1. oktober 2011. Punktene 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 og 13 i tillegget skal tre i kraft fra 1. oktober 2012.

Forordningen er implementert i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS ved endringsforskrift av 24. mai 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2009
Anvendelsesdato i EU
01.10.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 42-62
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.05.2011
Anvendes fra i Norge
24.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1266
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro