Erklæring om at visse regioner er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/342/EF av 23. april 2009 som endrer vedtak 2003/467/EF med hensyn til erklæringen om at visse administrative regioner i Italia er offisielt fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose, at visse administrative regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose, og at Polen og Slovenia er offisielt fri for storfetuberkulose

Commission Decision 2009/342/EC of 23 April 2009 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic-bovine-leukosis, that certain administrative regions of Poland are officially free of enzootic-bovine-leukosis and that Poland and Slovenia are officially free of bovine tuberculosis

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose (EBL). Italia får flere provinser tilføyd til listene som gjelder offisielt frie regioner for storfetuberkulose, storfebrucellose og EBL. Polen og Slovenia er nå erklært fri for storfetuberkulose i hele landet. Polen får tilføyd ytterligere regioner når det gjelder EBL. Vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF blir endret i henhold til vedlegget i gjeldende rettsakt. Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Land/ regionlistene i EØS er, i tråd med den implementering som ble gjennomført og vedtatt i 1995, ikke tatt med i forskriftene. Dette prinsippet har vært gjennomgående for alle dyresjukdommer i EØS som gir rett til fristatus og tilleggsgarantier.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Anvendelsesdato i EU
15.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 21-26
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0342
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro