EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit

Tittel

Rådsforordning (EU, Euratom) 2019/1197 av 9. juli 2019 om tiltak med hensyn til gjennomføring og finansiering av Unionens alminnelige budsjett i 2019 i forbindelse med Storbritannias uttreden av Unionen

Council Regulation (EU, Euratom) 2019/1197 of 9 July 2019 on measures concerning the implementation and financing of the general budget of the Union in 2019 in relation to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Siste nytt

Rådsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.4.2019)

Sammendrag av innhold
Storbritannia trer etter planen ut av EU 29. mars 2019 (brexit). Med mindre EU og Storbritannia blir enige om en utmeldelsesavtale (som inkluderer en overgangsperiode), vil all EU/EØS-rett opphøre å gjelde for Storbritannia fra denne datoen, og Storbritannia vil bli å betrakte som et tredjeland. En konsekvens av dette vil være at det ikke vil foreligge en avtale som regulerer det budsjettmessige forholdet mellom EU og Storbritannia. En slik situasjon vil skape usikkerhet og gjøre det vanskelig å gjennomføre Unionens budsjett, for alle britiske støttemottakere og i visse tilfeller også for støttemottakere i medlemsstatene.

Den 30. januar 2019 ble det derfor lagt frem et forslag til rådsforordning om tiltak for Unionens budsjett ifm. Storbritannias uttreden. Forslaget er gitt som ledd i Kommisjonens handlingsplan for brexit-beredskap og inngår i en pakke bestående av flere forslag som er ment å tre i kraft i tilfelle EU og Storbritannia ikke kommer til enighet om en utmeldelsesavtale. Forslaget er ment å avhjelpe denne situasjonen. Formålet med forslaget er å unngå eller redusere unødvendige forstyrrelser for aktører som mottar finansiering fra EU-programmer og ev. andre tiltak ved uttredelsestidspunktet.

Forslaget gir Storbritannia og britiske aktører mulighet til fortsatt å være berettiget til EU-finansiering til forpliktelser som er inngått før uttredelsesdatoen og frem til 31. desember 2019. Dette forutsetter at Storbritannia forplikter seg til dette og fortsetter å bidra til finansieringen av budsjettet for 2019 på vilkårene fastsatt i forslaget. Videre vil forslaget gjøre det mulig å finansiere tiltak der medlemsstater eller aktører i medlemsstater er mottakere og der finansieringen avhenger av at Storbritannia er medlem i EU.

Nærmere om innholdet
Det følger av artikkel 2 i forslaget publisert 30. januar 2019 at dersom Storbritannia, personer eller enheter i Storbritannia mottar EU-midler for et tiltak som gjennomføres ved direkte, indirekte eller delt ledelse i henhold til juridiske forpliktelser som ble undertegnet eller vedtatt før uttredelsesdatoen, og berettigelsen til å motta støtte avhenger av at Storbritannia er medlem i Unionen, skal de fortsette å være støtteberettiget i 2019 etter utttredelsesdatoen på følgende vilkår: i) Storbritannia bekrefter skriftlig til Kommisjonen senest 18. april 2019 at det vil fortsette å bidra til budsjettet for 2019, ii) at Storbritannia senest 30. april 2019 har betalt den første delinnbetalingen nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), og iii) at Storbritannia senest 18. april 2019 bekrefter skriftlig overfor Kommisjonen at det fortsatt vil akseptere kontroll og revisjon i hele programperioden. Videre følger det av forslaget at Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter som forlenger fristene nevnt ovenfor.

Artikkel 3 i forslaget fastsetter hvilke vilkår for betaling Storbritannia må oppfylle for at støtteberettigelsen i artikkel 2 skal gjelde i hele 2019.

Artikkel 4 i forslaget fastsetter at Storbritannia eller personer eller enheter som er etablert i Storbritannia, i 2019 skal være berettiget til å delta i utlysninger, anbud, konkurranser eller andre prosedyrer på lik linje som medlemsstatene eller personer eller enheter i medlemsstatene, forutsatt at de fastsatte vilkårene for deltakelse er oppfylt. Denne bestemmelsen gjelder ikke i tilfeller der deltakelse er begrenset til medlemsstatene pga. sikkerhetshensyn.

Artikkel 6 i forslaget gjelder støtteberettigelse til tiltak som forutsetter at Storbritannia er medlem av EU. Artikkelen fastsetter at slike tiltak skal være støtteberettighet i 2019, forutsatt at Storbritannia oppfyller sine forpliktelser i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav c). EFTA-statene har bedt om en tilpasning til artikkel 6, ettersom protokoll 1 i EØS-avtalen som en generell regel ikke gjelder protokollene til EØS-avtalen. Med den foreslåtte tilpasningsteksten skal referanser til "Member States" forstås å omfatte EFTA-statene.

Det er kun artikkel 6 i forslaget som anses EØS-relevant.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg. Det vil ikke bli gjennomført nasjonal høring. Saken vil bli behandlet av EFTA-sekretariatet utenom de etablerte prosedyrene, av hensyn til den korte tiden som gjenstår før Strobritannia trer ut av EU.

Vurdering
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg.

Utenriksdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for teknisk tilpasning av artikkel 6 for å sikre at referanser til "Member States" forstås å omfatte EFTA-statene.

Status
Rettsakten er del av den pakken av forordninger som Kommisjonen forbereder som følge av Storbritannias uttreden fra EU. Kommisjonens forslag diskuteres nå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2019
Anvendelsesdato i EU
16.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet