EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om programmet Digitalt Europa for perioden 2021-2027

Proposal for /Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

Siste nytt

Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 4.12.2018

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.6.2018)

EU-budgettet: Kommissionen foreslår 9,2 mia. euro i investering i det første digitale program nogensinde

EU-Kommissionen foreslår i dag at oprette det første program nogensinde for et digitalt Europa og at investere 9,2 mia. euro til at bringe det næste langsigtede EU-budget 2021-2027 på linje med stigende digitale udfordringer.

Med strategien for det digitale indre marked har vi gennemført en lovgivningsmæssig ramme, som er klar til den digitale tidsalder. Dette skal modsvares af en lige så ambitiøs finansiering og investeringer i programmet for et digitalt Europa for at øge EU's internationale konkurrenceevne samt udvikle og styrke Europas strategi om digital kapacitet. Denne centrale kapacitet vedrører højtydende computere, kunstig intelligens, cybersikkerhed og højtudviklede IT-færdigheder og sikrer deres brede anvendelse og tilgængelighed i økonomien og i samfundet for virksomheder samt den offentlige sektor.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: ”Det digitale indre marked sørger for den retlige ramme til at sikre, at mennesker og virksomheder fuldt ud kan nyde godt af den digitale omstilling. Vort mål har været at gøre EU-budgettet klar til at mødekomme fremtidige udfordringer: Digital omstilling tages i betragtning i alle forslag fra transport, energi og landbrug til sundhed og kultur. For at kunne styrke dette foreslår vi i dag mere investering i kunstig intelligens, supercomputere, cybersikkerhed, færdigheder og e-forvaltning – alle identificeret af EU-ledere som hovedområderne for EU's fremtidige konkurrenceevne.”

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: ”At vi nu har det første paneuropæiske digitale program er et stort skridt frem mod at styrke Europas førende lederskab i verden inden for digital omstilling. Vi vil investere i centrale strategiske digitale kapaciteter som kunstig intelligens, højtydende computere og cybersikkerhed, og som i tilfældet med alle vore digitale initiativer vil EU-borgere være i centrum af dette program. En af hovedsøjlerne i programmet er at investere i vore borgere for at opnå de højtudviklede IT-færdigheder, som de har brug for, for at kunne tilgå og anvende de seneste digitale teknologier.”

Kommissionens forslag fokuserer på fem områder:

• Supercomputere: 2,7 mia. euro vil finansiere projekter til opbygning og styrkelse af supercomputere og databehandling i Europa, hvilket er afgørende for udviklingen af mange områder – fra sundhedspleje og vedvarende energier til bilsikkerhed og cybersikkerhed. Finansieringen vil sikre en mere effektiv og bredere anvendelse af supercomputere i både den offentlige og den private sektor, herunder i små og mellemstore virksomheder. Digitalt Europa vil sigte mod at etablere en supercomputer- og datainfrastruktur i verdensklasse med exaskala-kapacitet senest i regnskabsåret 2022/2023 (en milliard milliard eller 1018 beregninger pr. sekund) og post-exaskala-faciliteter senest i regnskabsåret 2026/27, hvilket vil give EU sin egen uafhængige og konkurrencedygtige teknologiforsyning og dermed opnå dygtighed inden for applikationer og udvide tilgang til og anvendelse af supercomputere . De planlagte initiativer vil bygge på den europæiske strategi om supercomputere, som vil hjælpe EU med at gøre fremskridt på mange områder fra sundhedspleje og vedvarende energi til bilsikkerhed og cybersikkerhed.

• Kunstig intelligens: EU planlægger at anvende 2,5 mia. euro til at hjælpe med at udbrede AI i europæiske økonomier og samfund. Dette budget bygger på den europæiske tilgang til AI som blev præsenteret den 25. april 2018: Målet er at fremme investeringer for at få det bedste ud af AI, mens der tages hensyn til socioøkonomiske ændringer, som er opstået med AI, og at sikre en passende etisk og retlig ramme. Programmet for et digitalt Europa vil give offentlige myndigheder og virksomheder, især de mindste, bedre adgang til AI-test og -prøvefaciliteter i medlemsstaterne, mens øgede investeringer i forskning og innovation i henhold til Horisont Europa vil sikre, at EU er på forkant med videnskabelig og teknologisk udvikling inden for AI. Kommissionen foreslår at udvikle fælles ”europæiske biblioteker” for algoritmer, som vil være tilgængelige for alle for at hjælpe offentlige og private sektorer med at identificere og erhverve den løsning, som dækker deres behov bedst. Der vil blive stillet åbne platforme og adgang til industrielle dataområder for kunstig intelligens til rådighed i hele EU i digitale innovationsknudepunkter, som giver små virksomheder og lokale innovatorer adgang til testfaciliteter og viden.

• Cybersikkerhed og tillid: Der vil blive investeret 2 mia. euro i beskyttelse af EU's digitale økonomi, samfund og demokratier gennem fremme af cyberforsvar og EU's cybersikkerhedsindustri, finansiering af det seneste cybersikkerhedsudstyr og -infrastrukturer samt støtte til udvikling af de nødvendige færdigheder og viden. Forslaget bygger på en bred vifte af cybersikkerhedsforanstaltninger, som blev fremlagt i september 2017 og på den første EU-lovgivning om cybersecurity, som trådte i kraft i maj 2018.

• Digitale færdigheder: 700 mio. euro vil sikre, at den nuværende og fremtidige arbejdsstyrke vil få mulighed for nemt at erhverve højtudviklede IT-færdigheder gennem lang- og kortfristede kurser og praktikophold på arbejdspladsen uanset deres opholdsland. I programmet for et digitalt Europa vil de digitale innovationsknudepunkter udføre målrettede programmer for at hjælpe små og mellemstore virksomheder og offentlige administrationer med at udstyre deres personale med de nødvendige højtudviklede færdigheder for at være i stand til at få adgang til de nye muligheder, som supercomputere, kunstig intelligens og cybersikkerhed tilbyder.

• Sikring af en bred anvendelse af digitale teknologier i økonomi og samfund: 1,3 mia. euro vil sikre den digitale omstilling af offentlig administration og offentlige tjenester og deres EU-dækkende operabilitet og lette alle virksomheders, især små og mellemstore virksomheders, adgang til teknologi og knowhow. Digitale innovationsknudepunkter vil være ”kvikskranker” for små og mellemstore virksomheder og offentlige administrationer og give adgang til teknologisk ekspertise og prøvefaciliteter samt rådgivning til bedre at vurdere forretningsgrundlaget for digitale omstillingsprojekter. Et netværk af digitale innovationsknudepunkter vil blive støttet og sikre den bredeste geografiske dækning i Europa. Digitale innovationsknudepunkter er i dag et af de vigtigste elementer i strategien for digitalisering af europæisk industri.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og de sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne kan begynde at skabe resultater i praksis så hurtigt som muligt.

Grundet sagens hastende karakter og omfanget af den nødvendige investering er der et stærkt argument for EU's indgriben for sammen at finansiere og koordinere handlinger på en skala, der kan imødekomme de udfordringer, som den digitale omstilling har medført. Dette skulle sikre, at fordelene ved nye digitale teknologier deles fuldt ud.

Hvis ikke investeringshullet håndteres hurtigst muligt, vil der være risiko for svækkelse af EU's innovationskapacitet og industrielle konkurrenceevne.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil både sikre en gnidningsløs overgang fra det gældende langsigtede budget for 2014-2020 til det nye og forudsigelighed i finansieringen til gavn for alle.

Baggrund

Programmet for et digitalt Europa er et nyt program og en del af kapitlet ”Det indre marked og det digitale område” i EU's langfristede budget. Dets hovedmål er at udforme Europas digitale omstilling til gavn for borgerne og virksomhederne ved at bygge på strategien for det digitale indre marked, som blev iværksat i maj 2015, og dens resultater gennem de seneste år.

Yderligere finansiering vil gøre det muligt for EU at investere mere i digital økonomi og samfund. Kommissionen foreslår også i dag at øge budgettet for digitale infrastrukturprojekter i henhold til Connecting Europe-faciliteten til 3 mia. euro. Connecting Europe-faciliteten fokuserer på projekter af den højeste EU-merværdi og især sammenkoblinger på tværs af grænserne. På det digitale område bidrager den til at sikre, at alle de vigtigste samfundsøkonomiske drivkræfter som skoler, hospitaler, transportknudepunkter, centrale udbydere af offentlige tjenester og digitalintensive virksomheder har adgang til fremtidsorienterede bredbåndsforbindelser inden 2025 (se separat pressemeddelelse).

Ud over det digitale Europa skal finansiering af forskning og innovation i den næste generation af digitale teknologier fortsættes og styrkes i den næste flerårige finansielle ramme i Horisont Europa-programmet. De to programmer vil arbejde hånd i hånd: Mens Horisont Europa tilvejebringer afgørende investeringer inden for forskning og innovation, bygger det digitale Europa på resultater for at skabe den nødvendige infrastruktur samt støtter udrulning og kapacitetsopbygning, som igen vil give input til fremtidig forskning i kunstig intelligens, robotteknologi, højtydende computere og big data.

For yderligere information

Lovforslag og faktablad

Pressemeddelelse: Connecting Europe-faciliteten

Det fremtidige EU-budget

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Annen informasjon