EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014-2020)

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1295/2013 establishing the Creative Europe programme (2014 to 2020)

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 22.9.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det Europæiske Ungdomsorkester blev oprettet i 1976 på baggrund af en beslutning fra Europa-Parlamentet og har optrådt på vegne af Den Europæiske Union gennem de sidste 40 år. Formanden for Europa-Parlamentet er æresformand for orkestret, og EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer er æresprotektorer under ledelse af formanden for Europa-Kommissionen.

Det Europæiske Ungdomsorkester består af unge musikere fra alle EU-medlemsstater, og de er blevet optaget ud fra strenge kvalitetskriterier. Orkestret samler meget talentfulde unge musikere fra Europa i et europæisk orkester i verdensklasse, der nedbryder kulturelle grænser.

Siden orkestret blev oprettet, har det gjort en stor indsats for at fremme interkulturel dialog, gensidig respekt og forståelse gennem kultur. Det har optrådt i store byer og ved festivaler rundt omkring i Europa og i resten af verden, i både formelle og uformelle sammenhænge, og har benyttet sig af traditionelle og innovative formater og teknikker for forskellige målgrupper. Gennem sine aktiviteter har orkestret fungeret som kulturel ambassadør for Unionen ved at fremhæve de europæiske kulturers dybde og mangfoldighed samt nye talenter.

Med en sammensætning af talentfulde unge musikere, der arbejder hårdt for at opnå et godt resultat, er Det Europæiske Ungdomsorkester unikt på den europæiske scene og gør meget for at sætte fokus på europæisk musik og talent hos forskellige målgrupper både i og uden for EU.

På et tidspunkt, hvor EU står over for mange udfordringer og har brug for at skabe en tættere forbindelse med de europæiske borgere, har Det Europæiske Ungdomsorkester en endnu vigtigere rolle at spille med hensyn til at formidle EU's centrale værdier, til at bygge broer mellem mennesker via klassisk musik og til at nå ud til den yngre europæiske generation ved at samle unge klassiske musikere fra forskellige baggrunde gennem koncerter og mentorordninger.

EU's finansiering er afgørende for, at Det Europæiske Ungdomsorkester kan overleve som et organ, der fremmer europæiske værdier, mangfoldighed og unge talenter. Uden denne finansiering vil orkestret ikke kunne deltage i disse aktiviteter, og unge musikere vil ikke få denne enestående mulighed for at optræde internationalt, sætte gang i deres karrierer og udvikle deres talenter yderligere under vejledning af anerkendte dirigenter. Orkestrets 3 000 alumner, der alle er blevet optaget efter at have bestået den grundige udvælgelsesprøve, der hvert år afholdes i alle medlemsstater, har oprettet et netværk af betydningsfulde dirigenter, solister, undervisere og instrumentalister, der samarbejder med store orkestre rundt om i verden.

Programmet "Et Kreativt Europa" og dets forgængers finansieringsordninger har støttet Det Europæiske Ungdomsorkester på forskellige måder. I 2016 modtog Det Europæiske Ungdomsorkester et driftstilskud i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, som et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel interesse for Unionen eller et mål, der indgår i og fremmer EU's kulturpolitik. I 2017 vil orkestret blive finansieret på samme måde.

For at sikre en bæredygtig fortsættelse af Det Europæiske Ungdomsorkesters aktiviteter og i lyset af dets særlige status, strategiske mål og aktiviteter, foreslår Kommissionen, at orkestret anerkendes som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, som omhandlet i artikel 190, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012, og at artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1295/2013 ændres i overensstemmelse hermed.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2017
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kulturdepartementet