EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og råds(forordning/direktiv) om et EU-rammeverk for crowdfunding og "peer to peer"-finansiering

(Under development) Proposal for a (Regulation/Directive) of the European Parliament and of the Council for an EU framework on crowd and peer to peer finance

Siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 8.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Størtingets EU/EØS-nytts omtale 8.11.2017)

Ny EU-lovgivning om crowdfunding?

Europakommisjonen har varslet at de vil legge fram et forslag til EU-rammeverk for finansiell crowdfunding tidlig i 2018. Nylig ble en foreløpig vurdering sendt på høring. Stortinget behandler for tiden et representantforslag om et norsk regelverk.

Arbeidet i EU er knyttet til såkalt finansiell crowdfunding. Det er en voksende alternativ finansieringsform som knytter de som kan låne eller investere penger, direkte til de som trenger finansiering av et bestemt prosjekt. Det skjer via en elektronisk plattform (nettside). Crowdfunding omtales ofte som folkefinansiering, og kan også omfatte rene gaver eller tidlig kjøp av produkter, for eksempel knyttet til kulturprosjekter.

I den foreløpige konsekvensvurderingen fra Kommisjonen vises det til EUs etablering av en kapitalmarkedsunion, hvor et viktig mål er å utvide små- og mellomstore bedrifters mulighet til finansiering. Veksten i crowdfunding er lavere i EU enn i USA og Kina. Kommisjonen peker på to hovedproblemer: nasjonale markeder med svært lite grenseoverskridende aktivitet, og at långivere og investorer er usikre på påliteligheten til plattformene.

Kommisjonen argumenterer for at felles EU-regler vil bidra til å fremme utviklingen av et større grenseoverskridende marked, noe som vil åpne for kostnadseffektiv og sikker crowdfunding. I høringen omtales imidlertid fire ulike muligheter: ingen regulering, selvregulering, regulering på lik linje med handelsplattformer eller betalingsforetak, eller et eget EU-regelverk for plattformer som tilbyr tjenester i flere EU-land. Frist for tilbakemelding til Kommisjonen er 27. november 2017.

Et eventuelt nytt EU-regelverk vil være hjemlet i EU-traktatens artikkel 114 om det indre marked, og vil mest sannsynlig være EØS-relevant.

Ifølge en rapport fra januar 2017 har 9 EU-land vedtatt egne regler for crowdfunding-plattformer, blant disse Finland. I oktober la Venstre fram et forslag hvor de ber regjeringen om snarest å komme tilbake til Stortinget med et forslag til et norsk regelverk for crowfunding. Venstre mener dagens regelverk er komplisert og fragmentert. Dette skaper problemer blant annet for kulturområdet, hvor potensialet for crowdfunding er stort.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Annen informasjon