EU-referansesenter for dyrevelferd for fjærkre og andre små oppdrettede dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1685 av 4. oktober 2019 om utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd for fjærkre og andre små opprettede dyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1685 of 4 October 2019 designating a European Union Reference Centre for Animal Welfare for poultry and other small farmed animals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/329 blev det konsortium, der ledes af Wageningen Livestock Research, og som også består af Aarhus Universitet og Friedrich-Loeffler-Institut, udpeget til at være EU- referencecenter for dyrevelfærd, der er ansvarligt for at støtte Kommissionens og medlemsstaternes horisontale aktiviteter på området for dyrevelfærdskrav, jf. artikel 1, stk. 2, litra f), i forordning (EU) 2017/625. I overensstemmelse med de opgaver, der er fastsat i EU-referencecentrenes flerårige arbejdsprogram, fokuserer dette EU-referencecenter for dyrevelfærd på svins velfærd.

(2) Efterfølgende har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 95 i forordning (EU) 2017/625 foretaget en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse og udpegelse af endnu et EU- referencecenter for dyrevelfærd, som skal bistå Kommissionen og medlemsstaterne i deres horisontale aktiviteter i forbindelse med anvendelsen af reglerne vedrørende dyrevelfærdskrav for fjerkræ og andre små opdrættede dyr.

(3) Det evaluerings- og udvælgelsesudvalg, der blev nedsat i forbindelse med den offentlige indkaldelse konkluderede, at det konsortium, der ledes af Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation (Frankrig), og som også består af Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spanien), Aarhus Universitet — Institut for Husdyrvidenskab (Danmark) og Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Italien), opfylder kravene i artikel 95, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og kan være ansvarligt for de opgaver, der er fastsat i artikel 96 i samme forordning med hensyn til fjerkræ og andre små opdrættede dyr.

(4) Konsortiet bør derfor udpeges til at være et EU-referencecenter for dyrevelfærd i forbindelse med fjerkræ og andre små opdrættede dyr, der er ansvarligt for støtteopgaver, for så vidt de er omfattet af EU-referencecentrenes årlige eller f lerårige arbejdsprogrammer. De årlige eller f lerårlige arbejdsprogrammer skal udarbejdes i overensstemmelse med målene og prioriteterne i de relevante arbejdsprogrammer, der er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014.

(5) I henhold til artikel 95 i forordning (EU) 2017/625 skal udpegelsen af et EU-referencecenter for dyrevelfærd være tidsbegrænset eller tages regelmæssigt op til revision. Udpegelsen af EU-referencecenteret for dyrevelfærd for fjerkræ og andre små opdrættede dyr bør derfor tages op til revision hvert femte år.

(6) Det udpegede EU-referencecenter for dyrevelfærd for fjerkræ og andre små opdrættede dyr bør have tilstrækkelig tid til at udarbejde sit arbejdsprogram for næste budgetperiode. Nærværende forordning bør derfor anvendes fra den 1. januar 2020 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet