Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1709 av 13. november om fastsettelse av de tekniske spesifikasjonene for ad hoc-modulen for 2020 om arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseplager med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1709 of 13 November 2018 specifying the technical characteristics of the 2020 ad hoc module on accidents at work and other work-related health problems as regards the labour force sample survey pursuant to Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet fastlegger felles rammer for systematisk utarbeidelse av aktuell og sammenlignbar statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordning (EF) nr. 577/98 er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, såkalte "ad hoc moduler" skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen.

Formålet med den nye implementerende kommisjonsforordningen er å etablere "ad hoc modulen" for 2020. Modulen innebærer krav om utarbeidelse av sammenlignbar statistikk om arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseplager. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens vedlegg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett eventuelt med tilskudd fra EU.

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå har vært med i utarbeidelse av forordningen.

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.11.2018
Anvendelsesdato i EU
04.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1709
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro