Europeisk rammeverk for lærlinger

Tittel

Rådsrekommandasjon (EU) 2018/502 av 15. mars 2018 om et europeisk rammeverk for god og effektiv lærlingeutdanning

Council Recommendation (EU) 2018/502 of 15 March 2018 on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 5.10.2017)

Kommissionen vedtager initiativ for at fremme lærlingeuddannelser i Europa

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til en europæisk ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser. Initiativet, der har form af en henstilling fra Rådet, er en del af den nye dagsorden for færdigheder for Europa, der blev lanceret i juni 2016. Det knytter sig også til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som fastsætter retten til god og inkluderende uddannelse og livslang læring. I henstillingen udpeges 14 vigtige kriterier på grundlag af omfattende høringer, som skal anvendes af medlemsstaterne og andre berørte parter til at udvikle gode og effektive lærlingeuddannelser. Initiativet vil kunne gøre det lettere for lærlinge at finde beskæftigelse og opnå personlig udvikling og vil dermed fremme en højtkvalificeret arbejdsstyrke, der imødekommer behovene på arbejdsmarkedet.

Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen med ansvar for euroen og den sociale dialog, finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen: "En lærlingeuddannelse fungerer ofte som et springbræt for de unge til at sætte gang i karrieren. Vi kommer nu med forslag til yderligere forbedring af denne værdifulde uddannelseserfaring - til gavn for både arbejdsgivere og studerende. Idet der tages hensyn til forskellene i medlemsstaternes uddannelsessystemer, er det vores endelige mål at lette integrationen af unge på arbejdsmarkedet."

Jyrki Katainen, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Ved at sikre, at der er en direkte forbindelse mellem teori og praksis og mellem uddannelse og arbejdsmarked , er gode og effektive lærlingeuddannelser en konkret metode til at hjælpe unge med at komme ind på arbejdsmarkedet og give dem et stærkt fodfæste i livet, samtidig med at Europas menneskelige kapital styrkes. Dette er afgørende for at gøre vores samfund og økonomier mere konkurrencedygtige."

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Vi vil gerne sikre, at unge får de færdigheder, de har brug for i arbejdslivet. Lærlingeuddannelser er den gyldne standard, når det gælder erhvervsrettet uddannelse. To ud af tre lærlinge kommer direkte i arbejde efter at have afsluttet uddannelsen. Med den nye ramme definerer vi, hvad der gør lærlingeuddannelser til en succes. Efter vedtagelsen vil rammen sikre, at både studerende og arbejdsgivere får gavn af lærlingeuddannelser af høj kvalitet."

For at vurdere lærlingeuddannelsernes kvalitet og effektivitet fastlægges der inden for den foreslåede ramme syv kriterier for læring og arbejdsvilkår::

1) skriftlig kontrakt 2) læringsresultater 3) pædagogisk støtte 4) arbejdspladsen 5) løn og/eller godtgørelse 6) social beskyttelse 7) arbejds-, sundheds- og sikkerhedsbetingelser.

I rammen foreslås også syv kriterier for rammebetingelser:

8) reguleringsmæssige rammer 9) inddragelse af arbejdsmarkedets parter 10) støtte til virksomheder 11) fleksible læringsforløb og mobilitet 12) erhvervsvejledning og oplysningsaktiviteter 13) gennemsigtighed 14) kvalitetssikring og sporing af færdiguddannede.

Kommissionen støtter gennemførelsen af disse kriterier gennem tildeling af disponible EU-midler. Den Europæiske Socialfond bidrager alene med op til 27 mia. EUR til uddannelse, og EU støtter også lærlingeuddannelser gennem forskellige andre instrumenter. Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser har indtil videre stillet over 750 000 uddannelsespladser til rådighed for unge. Der er allerede blevet tilbudt mindst 390 000 lærepladser under ungdomsgarantien, da unge efter denne ordning efter fire måneders arbejdsløshed skal tilbydes en læreplads som en af fire mulige alternativer. Erasmus+ støtter mobilitet for lærlinge, bl.a. gennem det nye ErasmusPro-initiativ, hvorigennem der i perioden 2018-2020 vil blive skabt mulighed for, at 50 000 erhvervsfaglige studerende kan få praktikophold i udenlandske virksomheder. Nu hvor indsatsen for at øge udbuddet af lærlingeuddannelser bærer frugt, er det altafgørende at få fastlagt kriterierne for succes. Det er, hvad den nye ramme handler om.

De næste skridt

Forslaget vil blive drøftet af medlemsstaterne med henblik på vedtagelse i Rådet. Kommissionen er ved at udvikle en række nye støttetjenester, som skal hjælpe medlemsstaterne og de berørte parter med at gennemføre denne ramme gennem videndeling, netværkssamarbejde og peerlæringsaktiviteter.

Dette initiativ vil også blive fremmet gennem den europæiske alliance for lærlingeuddannelser og oplysningskampagner såsom den europæiske uge for erhvervsmæssige færdigheder, der afholdes for andet år den 20.-24. november 2017.

Baggrund

Lærlingeuddannelser, hvor undervisning på erhvervsskoler kombineres med oplæring på en arbejdsplads, gør det lettere for de unge at skifte fra uddannelse til arbejde. I dag er der ca. 3,7 millioner erhvervsskolestuderende i Europa. Til sammenligning findes der ca. 20 millioner universitetsstuderende. Nogle medlemsstater har mangeårige og effektive traditioner. Andre er først ved at indføre eller styrke deres lærlingeordninger. Samlet set kommer 60-70 % af lærlingene direkte i job efter lærlingeuddannelsen, og i nogle tilfælde når tallet op på 90 %.

Forslaget til en europæisk ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser bidrager til EU's prioriterede målsætning om at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer og tager hensyn til forskellene i de nationale systemer. Det er en del af den nye dagsorden for færdigheder for Europa og dens ambition om at højne kvaliteten i erhvervelsen af færdigheder og gøre dem mere relevante. En af prioriteterne er at gøre erhvervsuddannelse til et egentligt førstevalg for flere. Der sættes fokus på at skabe praktikpladser i SMV'er, hvilket i mange lande har vist sig at være en central faktor for succes.

Forslaget er i overensstemmelse med Rom-erklæringen af 25. marts 2017, hvori de europæiske ledere forpligtede sig til at arbejde hen imod en "Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse på hele kontinentet".

Initiativet bidrager også til gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, hvorefter alle i henhold til det første princip har ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring.

Det foreslåede initiativ følger også op på meddelelsen fra 2016 om Investering i Europas unge, hvori Kommissionen bekendtgjorde, at den havde til hensigt at foreslå en ramme for lærlingeuddannelser. Det bygger på vigtige bidrag fra de europæiske arbejdsmarkedsparter.

Dette initiativ supplerer Kommissionens foranstaltninger til at styrke erhvervsuddannelserne, dvs. den eksisterende kvalitetsramme for praktikophold.

I løbet af de sidste tre år er ungdomsarbejdsløsheden faldet hurtigere end den samlede arbejdsløshed, fra 21,4 % i 2014 til 16,7 %, men den ligger fortsat betydeligt over EU-gennemsnittet (7,6 % i august 2017).

Yderligere oplysninger

Initiativ for at fremme lærlingeuddannelser i Europa

MEMO/17/3586: Spørgsmål og svar

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet