Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1640 av 12. august 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av antall og titler på variabler for ad-hoc-emnet for 2022 "jobbkvalifikasjoner" og de åtteårige variablene for "pensjon og yrkesdeltakelse" på arbeidskraftsområdet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1640 of 12 August 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at imødekomme de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere variablernes antal og titler for datasættet på området arbejdsstyrke.

(2) Kommissionen bør fastlægge variablernes antal og titler for ad hoc-emnet "jobkvalifikationer" og de otteårige variabler for "pension og erhvervsdeltagelse" på området arbejdsstyrke.

(3) Antallet af variabler, der skal indsamles, må på tidspunktet for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/1700 være højst 5 % højere end det antal variabler, der indsamles for området arbejdsstyrke.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.08.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.08.2020
Anvendelsesdato i EU
26.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet