Europeiske venturkapitalfond og fond med samfunnsnyttige formål: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1991 av 25. oktober 2017 om endring avforordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond med samfunnsnyttige formål

Regulation (EU) 2017/1991 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Kapitalmarkedsunionen: nye regler til støtte for investeringer i venturekapital og sociale virksomheder

Europa-Kommissionen har i dag foreslået at ændre forordningerne om de europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) og europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF), hvilket udgør endnu et skridt hen imod etableringen af kapitalmarkedsunionen.

Forslaget tager sigte på at stimulere investeringer i venturekapital og sociale projekter og gøre det lettere for investorer at investere i små og mellemstore innovative virksomheder. Især foreslår Kommissionen at give fondsforvaltere i alle størrelser adgang til at anvende EuVECA- og EuSEF-mærket og at udvide viften af virksomheder, der kan investeres i. Kommissionen har også til hensigt at gøre den grænseoverskridende markedsføring af EuVECA og EuSEF-fonde billigere og nemmere ved udtrykkeligt at forbyde gebyrer, der opkræves af medlemsstaterne, og forenkle registreringsprocedurerne.

Disse reformer er en del af en række foranstaltninger, som Europa-Kommissionen træffer for at fremme risikovillig kapital i Europa. Disse foranstaltninger omfatter anvendelsen af EU's budgetstøtte til at tiltrække kapital fra store institutionelle investorer gennem en paneuropæisk venturekapital-fund of funds samt fremme af bedste praksis for nationale skatteincitamenter til venturekapital for at fremme investeringer i små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder. Kommissionen vil også yde teknisk bistand til de medlemsstater, der ønsker at udvikle markedsbaseret finansiering, herunder venturekapital.

Disse foranstaltninger, herunder forslaget, der er lagt på bordet i dag, er en del af handlingsplanen om kapitalmarkedsunionen (CMU), der har til formål at frigøre markedsbaserede investeringer ved at øge og diversificere finansieringskilderne for Europas virksomheder og langsigtede projekter. Forslaget er også et led i investeringsplanen for Europa, som indeholder en omfattende strategi til at imødegå manglen på finansiering, der hæmmer Europas vækstpotentiale, og til at skabe job til borgerne.

Næstformand for Europa-Kommissionen, Jyrki Katainen, der er ansvarlig for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "I dag fjerner vi endnu en hindring for investering på EU-niveau, hvilket er et af hovedformålene med investeringsplanen for Europa. De tre vigtigste ændringer af EuVECA- og EuSEF-forordningerne, som vi i dag foreslår, nemlig at udvide omfanget af berettigede forvaltere, at udvide listen over berettigede aktiver og forbyde afgifter pålagt af kompetente myndigheder, vil give et større antal små og mellemstore virksomheder adgang til livsvigtige indtægter, som de skal bruge for at få deres virksomheder til at vokse."

Kommissær Jonathan Hill udtalte: "Det glæder mig, at min sidste opgave som kommissær er at løfte sløret for en række foranstaltninger, som vil styrke de europæiske venturekapitalmarkeder. De europæiske virksomheder har behov for flere finansieringsmuligheder og for at kunne tiltrække de investeringer, de behøver her i EU. Dette er endnu et skridt i etableringen af kapitalmarkedsunionen."

Forslaget er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet (medlemsstaterne) med henblik på vedtagelse i henhold til den fælles beslutningsprocedure.

Baggrund

Med forordningerne om europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) og europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF) oprettes to nye former for kollektive investeringsfonde, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt for investorerne at investere i ikke-børsnoterede små og mellemstore virksomheder. Begge forordninger blev vedtaget den 17. april 2013 og trådte i kraft den 22. juli 2013.

EuVECA- og EuSEF-mærket giver fondsforvaltere mulighed for at markedsføre disse fonde i hele EU til professionelle og ikke-professionelle investorer, som er i stand til at forpligte sig for mindst 100 000 €.

Da det er vigtigt at stimulere etableringen af kapitalmarkedsunionen, besluttede Kommissionen at fremskynde den generelle gennemgang af forordningerne, der oprindeligt var planlagt til juli 2017. Europa-Kommissionen indledte en høring den 30. september 2015 for at finde ud af, om målrettede ændringer af forordningerne vil kunne gavne udbredelsen af disse investeringsfonde. Evalueringen pegede på en række faktorer, der hæmmer udviklingen af disse fonde.

På grundlag af høringsresultaterne foreslår Kommissionen således:

• at udvide viften af forvaltere, der er berettigede til at markedsføre og forvalte EuVECA- og EuSEF-fonde, til at omfatte forvaltere af større fonde, dvs. forvaltere, der forvalter aktiver for mere end 500 mio. €. Store forvaltere giver adgang til stordriftsfordele og troværdige produkter til gavn for investorer, som igen kan investere mere til fordel for venturekapital og sociale virksomheder

• at udvide viften af EuVECA-berettigede aktiver for at muliggøre investeringer i små midcap-selskaber og små og mellemstore virksomheder, som er noteret på SMV-vækstmarkeder. Dette forventes at give flere virksomheder mulighed for at nyde godt af EuVECA-investeringer og gøre investeringer mere attraktive gennem større risikospredning

• at mindske omkostningerne ved udtrykkeligt at forbyde afgifter, der pålægges af de kompetente myndigheder i værtslandene, at forenkle registreringsprocedurerne og at fastsætte en minimumskapital for at blive forvalter.

• Som en del af en bredere pakke om kapitalmarkedsunionen, der skal stimulere venturekapitalinvesteringer i EU, vil en paneuropæisk venturekapital-fund of funds kombinere EU-midler med større mængder af privat kapital. Denne paneuropæiske fund of funds bør medvirke til at overvinde markedsopsplitning og til at tiltrække private investorer til aktivklassen for EU-venturekapital.

Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/finance/investment/venture_capital/index_en.htm

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.0217
Anvendelsesdato i EU
01.03.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet