EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for visse produkter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsbeslutning om endring av vedtak 2009/300/EF beslutning (EU) 2015/2099 om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter og til de tilknyttede vurderings- og og verifikasjonskravene

(Draft) Commission Decision amending Decision 2009/300/EC and Decision (EU) 2015/2099, as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products, and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til tv-apparater og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2009/300/EU , udløber den 31. december 2019.

(2) Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2009/2015/EU , udløber den 18. november 2019.

(3) De kriterier for tildeling af EU-miljømærket til tv-apparater, der er fastsat i beslutning 2009/300/EF henviser for så vidt angår energibesparelser til kravene til energimærkning og miljøvenligt design for tv-apparater, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 , som begge er ved at blive revideret i lyset af de teknologiske fremskridt.

(4) I overensstemmelse med konklusionerne af kvalitetskontrollen af EU-miljømærket (REFIT) af 30. juni 2017 har Kommissionen sammen med Den Europæiske Unions Miljømærkenævn forud for fremlæggelsen af forslaget om forlængelse vurderet hver produktgruppes relevans og foreslået forbedringer, der skal øge synergierne mellem produktgrupperne og udbredelsen af EU's miljømærke og sikre, at der i revisionsprocessen tages behørigt hensyn til sammenhængen mellem relevante EU-politikker, lovgivning og videnskabelig dokumentation. Der er ligeledes foretaget yderligere offentlige høringer.

(5) For så vidt angår afgørelse (EU) 2015/2099 har denne vurdering bekræftet, at de eksisterende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation fortsat er relevante og formålstjenlige.

(6) For så vidt angår beslutning 2009/300/EF bør der frem til vedtagelsen af de nye krav til energimærkning og miljøvenligt design for tv-apparater, herunder forslagene om supplerende krav til støtte for direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og de mere generelle mål for den cirkulære økonomi, foretages en yderligere vurdering af, om kriterierne er relevante og formålstjenlige.

(7) Under disse omstændigheder bør gyldighedsperioden for de gældende miljøkriterier for tv-apparater og de tilhørende krav til vurdering og verifikation forlænges indtil den 31. december 2020 for at give tilstrækkelig tid til at færdiggøre vurderingen og eventuelt tage de gældende miljøkriterier for tv-apparater op til revision eller afskaffe dem.

(8) For at skabe stabilitet i markedet, øge udbredelsen af EU's miljømærke og gøre det muligt for nuværende licensindehavere at bibeholde fordelene for de af deres produkter, der er tildelt EU-miljømærket, bør gyldighedsperioden for de eksisterende kriterier for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag og de tilhørende krav til vurdering og verifikation forlænges indtil den 30. juni 2022.

(9) Det er derfor hensigtsmæssigt at forlænge gyldighedsperioden for miljøkriterierne for produktgrupperne "tv-apparater" og "vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag" og de tilhørende krav til vurdering og verifikation.

(10) Beslutning 2009/300/EF og afgørelse (EU) 2015/2099 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og likestillingsdepartementet