EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/740/EU av 14. november 2011 som endrer vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF, 2007/742/EF, 2009/543/EF og 2009/544/EF for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke til bestemte produkter

Commission Decision 2011/740/EU of 14 November 2011 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2007/506/EC, 2007/742/EC, 2009/543/EC and 2009/544/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2008/ 63/EC omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutninger angående miljømerking. Kommisjonsvedtak 2006/799/EF om jordforbedringsmidler forlenges til 31. desember 2013. Kommisjonsvedtak 2007/64/EF om vekstmedier forlenges til 31. desember 2013. Kommisjonsvedtak 2007/506/EF om såpe, shampoo og hårbalsam forlenges til 31. mars 3013. Kommisjonsvedtak 2007/742/EF om varmepumper forlenges til 31. mars 2013. Kommisjonsvedtak 2009/543/EF om utendørs maling og lakk og 2009/544/EF om innendørs maling og lakk forlenges til 30. juni 2013. Vedtaket er gjort i påvente av revisjon av miljøkravene for disse produktgruppene. Revisjon av de to første vedtakene starter høsten 2012, mens arbeidet er igangsatt for de siste 4 vedtakene, og disse ventes avsluttet i september 2012.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Status
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Beslutningen er vedtatt i EU 14. november 2011 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 16. november 2011. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2011
Anvendelsesdato i EU
06.12.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 737-738
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av basisregelverk)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0740
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro