EUs miljømerkekomite

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/709/EU av 22. november 2010 om opprettelse av Den europeiske unions miljømerkekomite

Commission Decision 2010/709/EU of 22 November 2010 establishing the European Union Ecolabelling Board

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2012)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal EU-miljømerkekriteriene fastsettes med bistand fra Den Europeiske Unions Miljørkekomite. (forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå). Av hensyn til den brede offentlige aksept av EUs miljømerkeordning er det viktig at Miljømerkekomiteens medlemmer omfatter ikke-statlige organisasjoner på miljøområdet og forbrukerorganisasjoner sammen med de ansvarlige organenene i statene. Kommisjonens beslutning 2010/709 erstatter Kommisjonens beslutning 2000/730/EF om opprettelse av Den Europiske Unions Miljømerkekomite.

Den Europeiske Miljømerkekomiteen opprettes ved beslutningen.

Miljømerkekomiteens medlemmer utnevnes av Kommisjonen.

Miljømerkekomiteen sammensettes av medlemsstatenes ansvarlige organer, representanter fra medlemstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-området) og representanter for følgende organisasjoner.

a) Den Europeiske Forbrukerorganisasjonen (BEUC)

b) Det Europeiske Felleskap av Samvirkeforeninger (EUROCOOP)

c) Det Europeiske Miljøkontor

d) Business Europe

e) Den Europeiske Organisasjonen for Håndverk og Små og Mellomstore Virksomheter (UEAPME)

f) EUROCOMMERCE

Kommisjonen kan om nødvendig endre sammensetningen av Miljømerkekomiteen.

Hvert av medlemmene i Miljømerkekomiteen utpeker en kontaktperson.

Miljømerkekomiteen vedtar sine vedtekter i samråd med Kommisjonen.

Kommisjonen godtgjør reiseutgifter og eventuelle oppholdsutgifter for medlemmene i forbindelse med Miljømerkekomiteens arbeid innenfor det årlige budsjettet som er bestemt for slike utgifter.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten er:

Forordning (EF) nr. 66/2010 skal tas inn som et vedlegg til lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. Denne forordningen er imidlertid ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig ordning.

Kommisjonsbeslutning 2010/709/EU vil ikke medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk. Rettsakten antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø og anses relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er vedtatt i EU 22. november 2010. Beslutningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 24. november 2010. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 128-128
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) 66/2010)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0709
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro