EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1099 av 1. august 2018 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF når det gjelder listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus, og endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 når det gjelder betegnelsen på det utpekte EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1099 of 1 August 2018 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus and amending Commission Implementing Decision (EU) 2018/136 as regards the denomination of the designated European Union reference laboratory for foot-and-mouth disease

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 2003/85/EF er der fastsat bestemmelser om minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved udbrud af mund- og klovesyge, og visse forebyggende foranstaltninger, der skal give de kompetente myndigheder og landbrugsbefolkningen mere viden om og gøre dem bedre forberedt på mund- og klovesyge.

(2) Blandt de forebyggende foranstaltninger i direktiv 2003/85/EF er der et krav om, at håndtering af levende mund- og klovesygevirus med henblik på forskning, diagnosticering eller fremstilling af vacciner kun finder sted på de godkendte laboratorier, der er opført i bilag XI til samme direktiv.

(3) Del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF indeholder en liste over nationale laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus med henblik på forskning og diagnosticering. Del B i samme bilag indeholder en liste over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus med henblik på fremstilling af vacciner og den dermed forbundne forskning.

Nederlandene har indsendt en anmodning til Kommissionen om at ændre navnet på landets nationale laboratorium for mund- og klovesyge, der er opført i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF til »Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad« som følge af organisatoriske ændringer.

Belgien har også indsendt en anmodning til Kommissionen om at ændre navnet på landets nationale laboratorium for mund- og klovesyge, der er opført i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF. Det belgiske nationale laboratorium for mund- og klovesyge, Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), hører nu under det nye belgiske føderale forskningscenter, Sciensano, efter en sammenlægning af CODA-CERVA og Scientific Institute of Public Health (WIV-ISP), som trådte i kraft den 1. april 2018. Sciensano har overtaget alle CODA-CERVA's tidligere rettigheder og pligter.

Grækenland har også indsendt en anmodning til Kommissionen om at landets nationale laboratorium for mund- og klovesyge, der er opført i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF, bliver opført med det fulde navn, idet det også er ansvarligt for diagnosticering af rickettsia.

(4) Pirbright Institute, der ligger i Det Forenede Kongerige, fungerer som nationalt referencelaboratorium for mund- og klovesyge for Bulgarien, Kroatien, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Malta, Portugal, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige, og instituttet er behørigt opført som sådan i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF. Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union ophører Det Forenede Kongerige med at være en medlemsstat af Den Europæiske Union pr. 30. marts 2019. I overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, kan Pirbright Institute ikke længere fungere som nationalt referencelaboratorium for mund- og klovesyge for Bulgarien, Kroatien, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Malta, Portugal, Slovenien og Sverige efter den 29. marts 2019.

(5) Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt at opdatere den liste over nationale laboratorier for mund- og klovesyge, der er anført i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF. Det er derfor nødvendigt at ændre navnet på de respektive nationale laboratorier i Belgien, i Nederlandene og i Grækenland og at angive, at datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union er den dato, hvor Pirbright Institute ophører med at kunne fungere som nationalt referencelaboratorium for mund- og klovesyge for andre medlemsstater, og disse kan ikke efter denne dato anvende Pirbright Institute som et nationalt referencelaboratorium for mund- og klovesyge.

(6) Efter organisatoriske ændringer, der påvirkede det laboratorium, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus med henblik på fremstilling af vacciner, og som er opført i del B i bilag XI til direktiv 2003/85/EF, indgav Nederlandene en anmodning til Kommissionen om at ændre navnet på det pågældende laboratorium beliggende på dens område til »Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.«.

(7) Bilag XI til direktiv 2003/85/EF bør derfor ændres.

(8) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 blev konsortiet ANSES & CODA-CERVA — bestående af det franske nationale agentur for fødevaresikkerhed (ANSES), Maisons-Alfort, Frankrig, og af Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), Uccle, Belgien — udpeget som EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge. Det er nødvendigt at ændre nævnte gennemførelsesafgørelse, så der henvises til Sciensano i stedet for CODA-CERVA. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2018
Anvendelsesdato i EU
23.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet