EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 om fastsettelse av ytterligere plikter og oppgaver for EUs referanselaboratium for afrikansk hestepest og om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/35/EØF, vedlegg II til rådsdirektiv 2000/75/EF og vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004

Commission Regulation (EU) 2018/415 of 16 March 2018 laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for African horse sickness and amending Annex II to Council Directive 92/35/EEC, Annex II to Council Directive 2000/75/EC and Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 15 i direktiv 92/35/EØF er EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest anført i bilag II til samme direktiv, og dets funktioner og opgaver er fastsat i bilag III til direktivet.

(2) I henhold til artikel 16 i direktiv 2000/75/EF er EU-referencelaboratoriet for bluetongue anført i del A i bilag II til samme direktiv, og dets opgaver er fastsat i del B i bilag II til direktivet.

(3) I artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr.882/2004 fastlægges de ansvarsområder, der tillægges EU-referencelaboratorierne i dyresundhedssektoren. EU-referencelaboratorierne for dyresundhed og levende dyr er anført i del II i bilag VII til nævnte forordning, herunder EU-referencelaboratorierne for afrikansk hestepest og for bluetongue.

(4) Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union vil det laboratorium, der er nævnt i del A i bilag II til direktiv 2000/75/EF, være nødt til at indstille sin funktion som EU-referencelaboratorium for bluetongue.

(5) I betragtning af de synergier med hensyn til teknisk ekspertise, laboratoriekapacitet og netværkssamarbejde med nationale referencelaboratorier, der opstår som følge af de genetiske og epidemiologiske ligheder mellem afrikansk hestepest og bluetongue, bør EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest, jf. bilag II til direktiv 92/35/EØF, også påtage sig de ansvarsområder, der er tillagt EU-referencelaboratoriet for bluetongue.

(6) Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Spanien) under det spanske ministerium for landbrug, fiskeri og fødevarer, der fungerer som EU-referencelaboratorium for afrikansk hestepest, bør fortsat varetage sine funktioner og opgaver i overensstemmelse med direktiv 92/35/EØF og bør desuden overtage de opgaver, der påhviler EU-referencelaboratoriet for bluetongue som fastsat i direktiv 2000/75/EF.

(7) Som følge af ændringen af visse kontaktoplysninger for EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest, dvs. Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Spanien), er det nødvendigt at ændre bilag II til direktiv 92/35/EØF i overensstemmelse hermed.

(8) Navnet på det laboratorium, der påtager sig de ansvarsområder, som er tillagt EU-referencelaboratorium for afrikansk hestepest og bluetongue, bør også være anført som EU-referencelaboratorium for bluetongue. Del A i bilag II til direktiv 2000/75/EF bør derfor ændres.

(9) Bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør ændres, således at der henvises til EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest og bluetongue.

(10) For at undgå en eventuel afbrydelse af aktiviteterne hos EU-referencelaboratoriet for bluetongue og for at give det nyligt udpegede EU-referencelaboratorium tilstrækkelig tid til at blive fuldt operationelt bør bestemmelserne i denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2019.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet