EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/793 av 10. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 180/2008 når det gjelder forlengelse av perioden for oppnevnelse av EU-referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/793 of 10 May 2017 amending Regulation (EC) No 180/2008 as regards extending the period of designation of the EU Reference Laboratory for equine diseases other than African horse sickness

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 882/2004 ved å forlenger oppnevnelsen av EU-referanselaboratorium (EURL) for andre smittsomme hestesykdommer enn afrikansk hestepest. Forordning (EU) nr. 108/2008 oppnevnte Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) til EURL for disse sykdommene. Oppnevnelsen har blitt forlenget en gang tidligere og løper ut 30. juni 2018. Endringen går ut på at oppnevnelsen forlenges til 30. juni 2023.

De andre smittsomme hestesykdommene det er snakk om er de som, i tillegg til afrikansk hestepest, listeføres i vedlegg I av direktiv 2009/156/EU:

Ondartet beskjelersjuke (Dourine), Snive (Glanders), Encephalomyelitt, Infeksiøs animi, Rabies, Miltbrann og Vesikulær stomatitt.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 882/2004. Denne er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Endringen vil derfor kreve en endring av denne forskriften.

Mattilsynet har besluttet at denne endringen er åpenbart unødvendig å høre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for disse sykdommene. De er orientert om forlengelsen av oppnevnelsen av EURL for sykdommene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.05.2017
Anvendelsesdato i EU
31.05.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet