EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/140 av 26. januar 2017 om utpeking av EU referanselaboratorium for sykdommer forårsaket av capripox virus (lumpy skin disease og småfekopper), fastsettelse av ekstra ansvar og oppgaver for laboratoriet og endring av vedlegg VII til parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 882/2004

Commission Regulation (EU) 2017/140 of 26 January 2017 designating the EU reference laboratory for diseases caused by capripox viruses (lumpy skin disease and sheep and goat pox), laying down additional responsibilities and tasks for this laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg VII til forordning (EU) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Endringen består i at det oppnevnes et nytt EU-referanselaboratorium for sykdommer forårsaket av capripox virus (lumpy skin disease (LSD) og småfekopper). Det fastsettes også ekstra ansvar og oppgaver for laboratoriet. Det utpekte laboratoriet er; Veterinary and Agrochemical Research Centre – CODA-CERVA i Brussel, Belgia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring. Forskriften vil i ikke medføre noen materielle endringer i Mattilsynets importkontroll.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En konsekvens av endringen er at vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å oppnevne et nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for de samme sykdommene. I Norge er det kun Veterinærinstituttet som innehar relevant kompetanse for dette.

Veterinærinstituttet (VI) er positive til å etablere diagnostikk for de nevnte sykdommene. Mattilsynet er i dialog med VI om oppnevning av NRL for LSD og småfekopper.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.01.2017
Anvendelsesdato i EU
16.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2017
Anvendes fra i Norge
11.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0140
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro