EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/662 av 27. april 2018 om utnevnelsen av EUs referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease og om endring av vedlegg VII til rådsdirektiv 2005/94/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/662 of 27 April 2018 designating the European Union reference laboratory for avian influenza and Newcastle disease and amending Annex VII to Council Directive 2005/94/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 92/66/EØF fastsættes de minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal gennemføres ved et udbrud af Newcastle disease hos fjerkræ, brevduer samt andre fugle, der holdes i fangenskab. I henhold til nævnte direktivs artikel 15 skal der udpeges et EU-referencelaboratorium for Newcastle disease, som skal varetage de funktioner og opgaver, der er fastsat i nævnte artikel.

(2) Ved direktiv 2005/94/EF fastsættes der visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt de minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til artikel 51, stk. 1, i nævnte direktiv skal det i bilag VII, punkt 1, til samme direktiv omhandlede laboratorium være EU-referencelaboratoriet for aviær influenza, og det skal varetage de funktioner og opgaver, der er angivet i bilag VII, punkt 2, til direktivet.

(3) Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union vil de EU-referencelaboratorier for aviær influenza og Newcastle disease, som i øjeblikket er udpeget i overensstemmelse med direktiv 92/66/EØF og 2005/94/EF, være nødt til at indstille deres funktioner og opgaver som EU-referencelaboratorium for disse to sygdomme.

(4) På baggrund af, at sygdomsudtryk, diagnosticeringsteknikker samt den nødvendige ekspertise og det nødvendige udstyr for aviær influenza og Newcastle disease er meget ens, er det hensigtsmæssigt at udpege ét EU-referencelaboratorium for begge sygdomme.

(5) For at undgå en eventuel afbrydelse af aktiviteterne hos EU-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease og for at give det nyligt udpegede laboratorium tilstrækkelig tid til at blive fuldt operationelt i dets nye funktioner og opgaver, bør bestemmelserne i denne afgørelse finde anvendelse fra den 1. januar 2019.

(6) Kommissionen har i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemført en indkaldelse med henblik på udvælgelse og udpegning af et EU-referencelaboratorium for aviær influenza og Newcastle disease under hensyntagen til kriterierne for laboratoriets tekniske og videnskabelige kompetence og personalets ekspertise.

(7) Der er gennemført en udvælgelsesprocedure, og det udvalgte laboratorium, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italien, bør fra den 1. januar 2019 og for en ubegrænset periode udpeges til EU-referencelaboratorium for aviær influenza og Newcastle disease.

(8) Foranstaltningerne i denne gennemførelsesafgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet