EUs referansesenter for dyrevelferd

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/329 av 5. mars 2018 om utpeking av et EU-referenseenter for dyrevelferd

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/329 of 5 March 2018 designating a European Union Reference Centre for Animal Welfare

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 95 i forordning (EU) 2017/625 har Kommissionen foretaget en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse og udpegelse af et EU-referencecent er for dyrevelfærd, som skal bistå Kommissionen og medlemsstaterne i deres aktivitet er i forbindelse med anvendelsen af reglerne vedrørende dyrevelfærdskrav , jf. artikel 1, stk. 2, litra f), i nævnte forordning.

(2) Det evaluerings- og udvælgelses udvalg, der blev udpeget med henblik på indkaldelsen, konkluderede, at det konsortium, der ledes af Wageningen Livestock Research, og som også består af Aarhus Universitet og Friedrich-Loeffler-Institut, opfylder kravene i artikel 95, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og kan være ansvarligt for de opgaver, der er fastsat i artikel 96 i nævnte forordning.

(3) Konsortiet bør derfor udpeges til at være et EU-referencecenter for dyrevelfærd, der er ansvarligt for støtteopgaver, for så vidt de er omfattet af referencecentrets årlige eller flerårige arbejdsprogrammer. Programmerne bør udarbejdes i overensstemmelse med målene og prioriteterne i de relevante arbejdsprogrammer, der er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014

(4) Udpegelserne bør tages op til revision hvert femte år regnet fra denne forordnings anvendelsesdato.

(5) Denne forordning bør finde anvendelse fra den 29. april 2018, jf. den anvendelsesdato, der er fastsat i artikel 167, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2018
Anvendelsesdato i EU
29.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet